71. Informacje o pakietowej sprzedaży wierzytelności

Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów, niemniej jednak w 2014 roku przeprowadził pakietowe sprzedaże (wierzytelności bilansowych i pozabilansowych):

  • w I kwartale ponad 10 tysięcy wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym wierzytelności z tytułu kart kredytowych) o zadłużeniu ogółem 191,6 miliona PLN, 495 tysięcy EUR i 10,7 milionów CHF oraz prawie 890 wierzytelności gospodarczych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu ogółem 107,9 milionów PLN, 34 tysiące EUR i 360 tysięcy CHF;
  • w II kwartale 182 wierzytelności detalicznych zabezpieczonych hipotecznie, zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o zadłużeniu ogółem 26,7 miliona PLN, 154 tysiące EUR i 4,5 milionów CHF, blisko 830 wierzytelności gospodarczych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu 80,2 miliona PLN, 61 tysięcy EUR, 68,5 tysiąca CHF i 0,6 tysiąca USD oraz 83 wierzytelności wobec klientów instytucjonalnych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu 216 milionów PLN, 2,8 miliona EUR i 637 tysięcy CHF;
  • w III kwartale ponad 7,2 tysiąca wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o zadłużeniu ogółem 159 milionów PLN, 37 tysięcy EUR, 4,8 miliona CHF i 297 tysięcy USD;
  • w IV kwartale 10,5 tysiąca wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym wierzytelności z tytułu kart kredytowych) o zadłużeniu ogółem 146,8 miliona PLN, 123 tysiące EUR, 3,8 miliona CHF i 407 tysięcy USD oraz ponad 1,1 tysiąca wierzytelności gospodarczych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, o zadłużeniu ogółem 224 miliony PLN, 0,1 tysiąca EUR, 3,1 miliona CHF i 0,2 tysiąca. USD oraz 54 wierzytelności wobec klientów instytucjonalnych zakwalifikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu ogółem 115,5 miliona PLN i 2,2 miliona USD.

Łączna wartość bilansowa rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 1 785 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 2 087 tysięcy PLN). W wyniku sprzedaży wierzytelności zostały przeniesione wszystkie ryzyka i korzyści, w związku z powyższym Grupa Kapitałowa zaprzestała ujmowania tych aktywów. Bank nie otrzymał papierów wartościowych z tytułu powyższych transakcji.