65. Zarządzanie ryzykiem modeli

Ryzyko modeli jest to ryzyko poniesienia negatywnych skutków finansowych lub reputacyjnych w wyniku podejmowania błędnych decyzji biznesowych na podstawie funkcjonujących modeli. W ramach Grupy Kapitałowej ryzyko modeli zarządzane jest zarówno na poziomie danej Spółki Grupy (właściciela modelu), jak i na poziomie Banku jako podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej.

Celem zarządzania modelami oraz ryzykiem modeli jest ograniczanie poziomu ryzyka modeli stosowanych w Grupie Kapitałowej. Spółki, w których ryzyko modeli jest uznane za istotne, po zasięgnięciu opinii Banku wprowadzają odpowiednie przepisy wewnętrzne regulujące zasady i proces zarządzania ryzykiem modeli. W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są rozwiązania funkcjonujące w Banku z możliwością ich indywidualnego dostosowania do specyfiki poszczególnych Spółek.

W 2014 roku, stosownie do znowelizowanych przepisów zarządzania ryzykiem modeli, rozszerzony został zakres modeli objętych procesem niezależnej walidacji. Jednostka walidacyjna Banku rozpoczęła proces opiniowania modeli stosowanych przez pozostałe Spółki Grupy, które uznane zostały za modele istotne dla Grupy Kapitałowej.

W ramach Grupy Kapitałowej ryzyko modeli zarządzane jest zarówno po stronie danej Spółki (właściciela modelu), jak i na poziomie Banku.

65.1. Identyfikacja i ocena ryzyka modeli

Identyfikacja ryzyka modeli polega w szczególności na:

 • gromadzeniu informacji o istniejących, budowanych, a także planowanych do budowy modelach,
 • cyklicznym określaniu istotności modeli,
 • określaniu potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić w trakcie cyklu życia modelu.

Oceny agregowane są w szczególności na poziomie Banku, Spółki lub Grupy Kapitałowej.

Oceny agregowane mogą być w szczególności na poziomie Banku lub Spółki, poszczególnych rodzajów ryzyka lub klas modeli, poszczególnych procesów cyklu życia modeli. Ocena ryzyka modeli dokonywana jest nie rzadziej niż raz do roku oraz w momencie pojawienia się nowych modeli, zmiany skali lub profilu działalności Banku lub Spółki.

65.2. Monitorowanie i raportowanie ryzyka modeli

Celem monitorowania ryzyka modeli jest kontrola ryzyka modeli oraz diagnozowanie obszarów wymagających działań zarządczych. Proces monitorowania ryzyka modeli, obejmuje w szczególności: aktualizację poziomu ryzyka modeli, weryfikację statusu wykonania planowanych zaleceń oraz ocenę skuteczności realizacji zaleceń w ramach ograniczania ryzyka modeli. Wyniki monitorowania są cyklicznie prezentowane w raportach skierowanych do KR, Zarządu i zawierają kompleksową ocenę ryzyka modeli, a w szczególności:

 • informacje o poziomie ryzyka modeli (w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym),
 • mapę ryzyka modeli,
 • informacje na temat procesu walidacji oraz statusu realizacji zaleceń powalidacyjnych,
 • ocenę skuteczności zaleceń podejmowanych w celu obniżenia poziomu ryzyka modeli,
 • ewentualne propozycje nowych działań zarządczych ograniczających ryzyko modeli.

65.3. Działania zarządcze obejmujące ryzyko modeli

Celem podejmowania działań zarządczych jest kształtowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli oraz poziomu tego ryzyka w Banku.

Działania zarządcze polegają w szczególności na:

 • wydawaniu przepisów wewnętrznych,
 • ustalaniu akceptowalnych poziomów ryzyka,
 • wydawaniu zaleceń,
 • podejmowaniu decyzji o zastosowaniu narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem modeli.