64. Zarządzanie ryzykiem utraty reputacji

Ryzyko reputacji rozumiane jest jako ryzyko pogorszenia reputacji wśród klientów, kontrahentów, inwestorów, organów nadzoru i kontroli oraz opinii publicznej, na skutek decyzji biznesowych, zdarzeń operacyjnych, przypadków braku zgodności lub innych zdarzeń. Celem zarządzania ryzykiem reputacji jest ochrona reputacji Grupy poprzez przeciwdziałanie występowaniu strat reputacyjnych oraz ograniczanie negatywnego wpływu zdarzeń wizerunkowych na reputację Grupy.

Zarządzanie ryzykiem reputacji w Grupie obejmuje w szczególności:

  • monitorowanie środków masowego przekazu: telewizji, radia, prasy oraz Internetu pod względem identyfikacji skutków zaistniałych zdarzeń wizerunkowych i dystrybucja informacji w tym zakresie,
  • realizowanie komunikacyjnych działań osłonowych,
  • rejestrowanie zaistniałych zdarzeń wizerunkowych oraz ich skutków w postaci strat reputacyjnych,
  • analizowanie i ocena strat reputacyjnych oraz określanie poziomu ryzyka reputacji,
  • identyfikowanie potencjalnych zagrożeń reputacyjnych.

Podstawowymi narzędziami realizacji działań, związanych z oceną poziomu ryzyka reputacji Grupy są:

  • rejestr zdarzeń wizerunkowych, strat reputacyjnych oraz kategorie ich zaszeregowania,
  • ankieta identyfikacji źródeł i czynników ryzyka utraty reputacji,
  • wskaźniki ryzyka utraty reputacji, jako pomocnicze miary otoczenia biznesowego.

Działania dotyczące ryzyka utraty reputacji podejmowane są na podstawie cyklicznych raportów zarządczych. Dotyczą one w szczególności unikania lub zaniechania działalności generującej ryzyko utraty reputacji oraz działań komunikacyjnych, podejmowanych przez Grupę w celach osłonowych.