56. Zarządzanie ryzykiem płynności

Ryzyko płynności to ryzyko braku możliwości terminowego wywiązania się ze zobowiązań w wyniku braku płynnych środków. Sytuacja braku płynności może wynikać z niewłaściwej struktury bilansu, niedopasowania przepływów pieniężnych, nieotrzymania płatności od kontrahentów, nagłego wycofania środków przez klientów lub innych wydarzeń na rynku.

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie niezbędnej wysokości środków finansowych koniecznych do wywiązywania się z bieżących i przyszłych (również potencjalnych) zobowiązań z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb mogących się pojawić w wyniku zmian otoczenia rynkowego poprzez odpowiednie kształtowanie struktury bilansu oraz zobowiązań pozabilansowych.

Podstawą polityki Grupy Kapitałowej w zakresie płynności jest utrzymywanie portfela płynnych papierów wartościowych oraz wzrost stabilnych źródeł finansowania (w szczególności stabilnej bazy depozytowej). W ramach zarządzania ryzykiem płynności wykorzystuje się również instrumenty rynku pieniężnego, w tym operacje otwartego rynku NBP.

56.1. Pomiar ryzyka płynności

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są następujące miary ryzyka płynności:

 • kontraktowa i urealniona luka płynności,
 • rezerwa płynności,
 • miary stabilności portfela depozytów i kredytów,
 • testy warunków skrajnych (stress-testy płynności).

56.2. Prognozowanie i monitorowanie ryzyka płynności

Poniżej prezentowane luki płynności stanowią sumę urealnionej luki płynności Banku (urealnienia w zakresie między innymi pozycji bilansowych Banku dotyczą osadu depozytów podmiotów niefinansowych i ich wymagalności, osadu kredytów w rachunku bieżącym podmiotów niefinansowych i ich zapadalności oraz płynnych papierów wartościowych i ich terminu zapadalności) oraz kontraktowej luki płynności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej.

a’vista0 - 1
miesiąc
1 - 3
miesięcy
3 - 6
miesięcy
6 - 12
miesięcy
12 - 24
miesięcy
24 - 60
miesięcy
pow. 60
miesięcy
31.12.2014
Grupa Kapitałowa
- urealniona luka
okresowa
12.733.729 13.357.476 536.836 1.309.410 1.088.394 11.977.076 13.281.695 (54.284.616)
Grupa Kapitałowa
- urealniona
skumulowana
luka okresowa
12.733.729 26.091.205 26.628.041 27.937.451 29.025.845 41.002.921 54.284.616 -
31.12.2013
Grupa Kapitałowa
- urealniona luka
okresowa
6.980.540 13.323.611 (10.261.085) (843.470) 1.710.668 5.611.828 18.606.239 (35.128.331)
Grupa Kapitałowa
- urealniona
skumulowana
luka okresowa
6.980.540 20.304.151 10.043.066 9.199.596 10.910.264 16.522.092 35.128.331 -

We wszystkich przedziałach urealniona skumulowana luka płynności Grupy Kapitałowej, która wyznaczona została jako suma urealnionej luki płynności Banku i kontraktowych luk płynności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej wykazywała wartości dodatnie na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku. Oznacza to nadwyżkę zapadających aktywów nad wymagalnymi zobowiązaniami.

Poniższa tabela przedstawia rezerwę płynności Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku: 

Nazwa miar wrażliwości31.12.201431.12.2013
Rezerwa płynności do 1 miesiąca *(mln PLN) 21.075 17.816

Na dzień 31 grudnia 2014 roku poziom osadu depozytów stanowił ok. 94,7% wszystkich depozytów zdeponowanych w Banku (z wyłączeniem rynku międzybankowego), co oznacza spadek o ok. 1,62p. p. w porównaniu do końca 2013 roku.

Poniższa tabela przedstawia strukturę źródeł finansowania Banku na 31 grudnia 2014 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku.

 31.12.201431.12.2013
Depozyty ogółem (z wył. rynku międzybankowego) 75,04% 79,56%
Depozyty rynku międzybankowego 0,20% 0,25%
Kapitały własne 10,57% 12,82%
Finansowanie z rynku 14,19% 7,37%
Razem 100% 100%

56.3. Przepływy kontraktowe zobowiązań Grupy Kapitałowej z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku odpowiednio według terminów wymagalności

Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy), zgodnie z umową za cały okres do momentu wymagalności zobowiązania. W przypadku gdy strona, wobec której Grupa Kapitałowa ma zobowiązanie może dokonać wyboru terminu zapłaty, przyjęto założenie, że pod uwagę brany jest najwcześniejszy termin, wedle którego Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do zapłaty zobowiązania. Dla przypadków, gdy Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do płatności zobowiązań w ratach, każda rata przypisywana jest do najwcześniejszego okresu, w którym Grupa Kapitałowa może zostać zobowiązana do zapłaty. W przypadku zobowiązań, gdzie rata płatności nie jest stała, przyjęto warunki obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

Przepływy kontraktowe Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku według terminów zapadalności

Do
1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku do
5 lat włącznie
Powyżej
5 lat
Wartość
kontraktowa
Wartość
bilansowa
Zobowiązania:
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4.427 - - - - 4.427 4.427
Zobowiązania wobec banków 2.044.255 178.596 1.847.485 1.208.177 15.113.128 20.391.641 19.394.482
Zobowiązania wobec klientów 109.773.316 12.560.306 35.033.627 16.953.648 2.099.152 176.420.049 174.386.766
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 50.613 832.749 5.523.147 3.993.876 4.233.507 14.633.892 13.300.610
Zobowiązania podporządkowane - 39.123 48.666 327.788 2.648.527 3.064.104 2.413.985
Pozostałe zobowiązania 2.228.619 86.910 475.902 98.546 64.626 2.954.603 2.954.603
Zobowiązania pozabilansowe - udzielone finansowe 23.514.918 968.602 4.820.338 3.946.353 5.129.776 38.379.987 -
Zobowiązania pozabilansowe - udzielone gwarancyjne 225.396 1.336.294 2.557.886 9.124.116 2.074.309 15.318.001 -

Przepływy kontraktowe Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku według terminów zapadalności

Do
1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku do
5 lat włącznie
Powyżej
5 lat
Wartość
kontraktowa
Wartość
bilansowa
Zobowiązania:
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4.065 - - - - 4.065 4.065
Zobowiązania wobec banków 1.236.481 81.002 361.143 2.232.178 - 3.910.804 3.747.337
Zobowiązania wobec klientów 94.883.152 16.098.647 26.106.968 14.389.798 2.550.664 154.029.229 151.904.181
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych - 140.689 1.063.632 6.786.712 3.810.765 11.801.798 10.546.446
Zobowiązania podporządkowane - 34.688 35.292 348.471 2.013.270 2.431.721 1.620.857
Pozostałe zobowiązania 1.993.874 76.367 514.047 37.010 35.514 2.656.812 2.547.237
Zobowiązania pozabilansowe - udzielone finansowe 2.941.472 600.751 1.704.497 3.246.161 26.644.294 35.137.175 -
Zobowiązania pozabilansowe - udzielone gwarancyjne 55.886 22.331 356.419 179.882 276.513 891.031 -

56.4. Przepływy kontraktowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku odpowiednio według terminów wymagalności

Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach netto

Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Grupę na bazie netto należą:

 • transakcje swap na stopę procentową (IRS),
 • transakcje Forward Rate Agreement (FRA),
 • transakcje Non Deliverable Forward (NDF),
 • opcje.

Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień sprawozdawczy była ujemna (zobowiązanie), odpowiednio na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku i z dnia 31 grudnia 2013 roku. W przypadku transakcji IRS zaprezentowano niezdyskontowane przyszłe przepływy netto z tytułu odsetek, dla pozostałych zaś instrumentów pochodnych rozliczanych na bazie netto jako wartość przepływu przyjęta została wartość wyceny odpowiednio na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Dodatkowo, w tabeli wyodrębniono przepływy w tytułu transakcji IRS stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych z tytyłu kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

31 grudnia 2014 rokuDo 1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku do 5 lat
włącznie
Powyżej 5 latWartość
kontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe - zobowiązania:
- transakcje swap na stopę procentową (IRS),
w tym z tytułu:
(4.881) 5.559 732.845 (2.446.745) (547.072) (2.260.294)
- zabezpieczających instrumentów pochodnych - - - - - -
- pozostałe instrumenty pochodne: opcje, FRA, NDF (179.655) (464.273) (425.585) (291.679) - (1.361.192)

31 grudnia 2013 rokuDo 1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku do 5 lat
włącznie
Powyżej 5 latWartość
kontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe - zobowiązania:
- transakcje swap na stopę procentową (IRS),
w tym z tytułu:
90.370 (57.992) 111.747 111.310 (10.916) 244.519
- zabezpieczających instrumentów pochodnych 49.757 14.229 48.532 150.395 - 262.913
- pozostałe instrumenty pochodne: opcje, FRA, NDF (41.165) (8.319) (48.048) (41.165) - (138.697)

Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach brutto

Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Grupę Kapitałową na bazie brutto należą:

 • transakcje swap walutowy,
 • transakcje forward walutowy,
 • transakcje Cross Currency IRS (CIRS).

Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie pochodnych instrumentów finansowych (wpływy i wypływy), dla których wycena na dzień sprawozdawczy była ujemna (zobowiązanie) odpowiednio na dzień 31 grudnia 2014 i na dzień 31 grudnia 2013 roku. Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy).

W tabeli wyodrębniono przepływy w tytułu transakcji CIRS stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych z tytyłu kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, lokat negocjowanych w PLN oraz zobowiązania o stałym oprocentowaniu w USD.

31 grudnia 2014 rokuDo 1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku do 5 lat
włącznie
Powyżej 5 latWartość
kontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe:
- wypływy, w tym z tytułu: (5.566.617) (4.810.958) (6.306.363) (3.288.097) (793.347) (20.765.382)
- zabezpieczających instrumentów pochodnych (350.815) (274.035) (3.427.633) (1.260.840) (777.279) (6.090.602)
- wpływy, w tym z tytułu: 5.811.258 1.627.944 7.801.094 7.415.672 2.796.292 25.452.260
- zabezpieczających instrumentów pochodnych 552.181 18.010 4.792.330 4.623.608 2.738.845 12.724.974

31 grudnia 2013 rokuDo 1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku do 5 lat
włącznie
Powyżej 5 latWartość
kontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe:
- wypływy, w tym z tytułu: (1.849.706) (450.043) (1.495.046) (3.028.734) (1.071.151) (7.894.680)
- zabezpieczających instrumentów pochodnych (9.510) (104.562) (76.941) (762.546) (799.481) (1.753.040)
- wpływy, w tym z tytułu: 2.667.156 660.715 1.277.266 4.458.373 1.601.828 10.665.338
- zabezpieczających instrumentów pochodnych 16.525 376.723 249.269 2.611.406 1.320.615 4.574.538

56.5. Aktywa i zobowiązania obrotowe i trwałe

31 grudnia 2014 roku

KrótkoterminoweDługoterminoweOdpisy z tytułu utraty wartościRazem wartość bilansowa
Kasa, środki w Banku Centralnym 11.738.371 - - 11.738.371
Należności od banków 2.280.467 206.330 (111) 2.486.686
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1.924.426 - - 1.924.426
Pochodne instrumenty finansowe 1.139.752 4.355.070 - 5.494.822
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 13.540.447 2.182.701 - 15.723.148
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 40.440.580 147.079.281 (8.022.477) 179.497.384
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 2.124.032 20.284.562 (129.369) 22.279.225
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 141.157 92.201 - 233.358
Zapasy 267.047 - (29.164) 237.883
Pozostałe aktywa 3.469.729 6.122.405 (506.848) 9.085.286
Suma aktywów 77.066.008 180.322.550 (8.687.969) 248.700.589
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4.427 - - 4.427
Zobowiązania wobec banków 4.831.387 14.563.095 - 19.394.482
Pochodne instrumenty finansowe 1.307.642 4.237.499 - 5.545.141
Zobowiązania wobec klientów 161.167.443 13.219.323 - 174.386.766
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 175.936 2.503.786 - 2.679.722
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 6.506.131 6.794.479 - 13.300.610
Zobowiązania podporządkowane - 2.413.985 - 2.413.985
Pozostałe zobowiązania 3.162.267 197.638 - 3.359.905
Suma zobowiązań 177.155.233 43.929.805 - 221.085.038
Kapitał własny - 27.615.551 - 27.615.551
Suma zobowiązań i kapitału własnego 177.155.233 71.545.356 - 248.700.589

31 grudnia 2013 roku 

KrótkoterminoweDługoterminoweOdpisy z tytułu utraty wartościRazem wartość bilansowa
Kasa, środki w Banku Centralnym 7.246.120 - - 7.246.120
Należności od banków 1.827.492 94.532 (28.583) 1.893.441
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 479.881 - - 479.881
Pochodne instrumenty finansowe 822.349 2.178.511 - 3.000.860
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 14.186.661 1.018.095 - 15.204.756
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 41.294.317 114.979.725 (6.650.780) 149.623.262
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 698.501 13.408.032 (33.455) 14.073.078
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 18.314 19.691 - 38.005
Zapasy 425.298 278.148 (53.805) 649.641
Pozostałe aktywa 2.199.584 5.628.201 (805.719) 7.022.066
Suma aktywów 69.198.517 137.604.935 (7.572.342) 199.231.110
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4.065 - - 4.065
Zobowiązania wobec banków 2.279.311 1.468.026 - 3.747.337
Pochodne instrumenty finansowe 1.065.920 2.262.291 - 3.328.211
Zobowiązania wobec klientów 135.360.982 16.543.199 - 151.904.181
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1.383.963 9.162.483 - 10.546.446
Zobowiązania podporządkowane - 1.620.857 - 1.620.857
Pozostałe zobowiązania 2.749.043 176.645 - 2.925.688
Suma zobowiązań 142.843.284 31.233.501 - 174.076.785
Kapitał własny - 25.154.325 - 25.154.325
Suma zobowiązań i kapitału własnego 142.843.284 56.387.826 - 199.231.110

56.6. Raportowanie ryzyka płynności

W Banku opracowywane są raporty dotyczące ryzyka płynności w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym, przy czym raporty kwartalne dotyczą także Grupy Kapitałowej. Raporty zawierają informacje o ekspozycji na ryzyko płynności oraz informacje na temat wykorzystania limitów na to ryzyko.

56.7. Działania zarządcze dotyczące ryzyka płynności

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem płynności w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA są:

 • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem płynności, w tym w szczególności plany awaryjne,
 • limity i wartości progowe ograniczające ryzyko płynności,
 • transakcje depozytowe, lokacyjne, pochodne, w tym walutowe transakcje strukturalne, oraz transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
 • transakcje zapewniające długoterminowe finansowanie działalności kredytowej.

Dla zapewnienia właściwego poziomu płynności w Banku oraz w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA przyjęte zostały limity i wartości progowe na ryzyko płynności krótko-, średnio- i długoterminowej.

Metody zarządzania ryzykiem płynności w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej określają przepisy wewnętrzne, wprowadzane przez spółki, dla których miary ryzyka płynności osiągają znaczącą wartość.

Przepisy te opracowywane są po zasięgnięciu opinii Banku i z uwzględnieniem rekomendacji kierowanych do spółek przez Bank.