Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota 31.12.2014 31.12.2013
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym 16 11.738.371 7.246.120
Należności od banków 17 2.486.686 1.893.441
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 1.924.426 479.881
Pochodne instrumenty finansowe 19 5.494.822 3.000.860
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 21 15.723.148 15.204.756
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 179.497.384 149.623.262
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 23 22.279.225 14.073.078
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 24 233.358 38.005
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 25 322.486 309.692
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 26 624.992 172.219
Zapasy 27 237.883 649.641
Wartości niematerialne 28 3.379.501 2.230.222
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 29 2.653.555 2.611.233
nieruchomości inwestycyjne 129.693 114.589
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 13 118.810 206.401
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 863.677 562.421
Inne aktywa 30 1.122.265 929.878
SUMA AKTYWÓW 248.700.589 199.231.110
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 31 4.427 4.065
Zobowiązania wobec banków 32 19.394.482 3.747.337
Pochodne instrumenty finansowe 19 5.545.141 3.328.211
Zobowiązania wobec klientów 33 174.386.766 151.904.181
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 2.679.722 -
Zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 34.964 2.880
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 35 13.300.610 10.546.446
Zobowiązania podporządkowane 36 2.413.985 1.620.857
Pozostałe zobowiązania 37 2.954.603 2.547.237
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 13 17.453 22.595
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 29.047 32.106
Rezerwy 38 323.838 320.870
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 221.085.038 174.076.785
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 39 1.250.000 1.250.000
Pozostałe kapitały 39 23.374.794 21.108.673
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 39 (192.692) (129.420)
Niepodzielony wynik finansowy 39 (60.658) (306.230)
Wynik roku bieżącego 39 3.254.122 3.229.793
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 27.625.566 25.152.816
Udziały niekontrolujące 39 (10.015) 1.509
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 27.615.551 25.154.325
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 248.700.589 199.231.110
Współczynnik wypłacalności 70 12,96% 13,58%
Wartość księgowa (w tys. PLN) 27.615.551 25.154.325
Liczba akcji (w tys.) 1 1.250.000 1.250.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,09 20,12
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1.250.000 1.250.000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,09 20,12