Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Nota20142013
Działalność kontynuowana
Przychody z tytułu odsetek 5 10.737.431 10.763.494
Koszty z tytułu odsetek 5 (3.214.500) (4.041.532)
Wynik z tytułu odsetek 7.522.931 6.721.962
Przychody z tytułu prowizji i opłat 6 4.002.155 3.926.602
Koszty z tytułu prowizji i opłat 6 (1.068.649) (920.850)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.933.506 3.005.752
Przychody z tytułu dywidend 7 6.511 5.766
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 8 75.188 54.309
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 9 150.050 67.484
Wynik z pozycji wymiany 235.797 241.848
Pozostałe przychody operacyjne 10 570.779 1.080.945
Pozostałe koszty operacyjne 10 (348.198) (471.200)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 222.581 609.745
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw 11 (1.898.670) (2.037.881)
Ogólne koszty administracyjne 12 (5.245.141) (4.622.543)
Wynik z działalności operacyjnej 4.002.753 4.046.442
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 31.810 (1.978)
Zysk brutto 4.034.563 4.044.464
Podatek dochodowy 13 (791.747) (816.271)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3.242.816 3.228.193
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (11.306) (1.600)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3.254.122 3.229.793
Zysk na jedną akcję 14
–podstawowy z zysku za okres (PLN) 2,60 2,58
–rozwodniony z zysku za okres (PLN) 2,60 2,58
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 1.250.000 1.250.000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 1.250.000 1.250.000
Działalność zaniechana
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA nie prowadziła w latach 2014 i 2013 działalności zaniechanej.