Ryzyko walutowe

Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu.

Ryzyko walutowe to ryzyko poniesienia straty z tytułu zmian kursów walutowych, generowane przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych w poszczególnych walutach.

Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu poprzez kształtowanie struktury walutowej pozycji bilansowych oraz pozabilansowych.

Do pomiaru ryzyka walutowego stosowany jest w Grupie Kapitałowej model wartości zagrożonej (VaR) oraz testy warunków skrajnych.

W Grupie Kapitałowej zostały ustanowione limity i wartości progowe na ryzyko walutowe m.in. na: pozycje walutowe, wartość zagrożoną obliczaną w horyzoncie 10-dniowym oraz stratę dzienną na rynku walutowym.

Metody zarządzania ryzykiem walutowym w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej określają przepisy wewnętrzne wprowadzane przez spółki, dla których miary ryzyka walutowego osiągają znaczącą wartość. Przepisy te opracowywane są po zasięgnięciu opinii Banku i z uwzględnieniem rekomendacji kierowanych do spółek przez Bank.

VaR PKO Banku Polskiego SA oraz analiza stress testowa narażenia Grupy Kapitałowej na ryzyko walutowe, łącznie dla wszystkich walut (w tys. PLN)

Nazwa miary wrażliwości31.12.201431.12.2013
VaR 10-dniowy przy poziomie ufności 99%* 6.230 2.443
Zmiana kursów WAL/PLN o 20% (test warunków skrajnych)** 28.609 21.428

* Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej generujących istotne ryzyko walutowe oraz specyfikę rynku, na którym działają, Bank nie wyznacza skonsolidowanej miary wrażliwości VaR. Spółki te wykorzystują własne miary ryzyka do zarządzania ryzykiem walutowym. Miarę VaR 10-dniowy stosuje Grupa KREDOBANK SA, której wartość na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła ok. 3 663 tys. PLN, a na dzień 31 grudnia 2013 roku ok. 906 tys. PLN.
** W tabeli zaprezentowano wartość najbardziej niekorzystnego testu warunków skrajnych spośród scenariuszy: aprecjacja PLN o 20% oraz deprecjacja PLN o 20%.

Wielkość pozycji walutowych dla poszczególnych walut w Grupie Kapitałowej (w tys. PLN)

WalutyPozycja walutowa na dzień 31.12.2014Pozycja walutowa na dzień 31.12.2013
EUR  (216.994) 13.010
USD  (113.960) 79.507
CHF  (36.566) 6.526
GBP 5.009 3.673
Pozostałe (globalna netto) 214.752 6.020