Ryzyko ubezpieczeniowe

Celem zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym jest utrzymanie ryzyka ubezpieczeniowego na akceptowalnym poziomie i ograniczenie potencjalnej straty z tytułu niekorzystnych zmian wartości zobowiązań ubezpieczeniowych.

Ryzyko ubezpieczeniowe oznacza ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wyceny i tworzenia rezerw (w szczególności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych).

Celem zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym jest utrzymanie ryzyka ubezpieczeniowego na akceptowalnym poziomie i ograniczenie potencjalnej straty z tytułu niekorzystnych zmian wartości zobowiązań ubezpieczeniowych.

Pomiar ryzyka ubezpieczeniowego w spółce PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA realizowany jest w ramach analizy rezygnacji z umów, analizy szkodowości, analizy wielkości aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (APR) oraz corocznej analizy scenariuszy szokowych – testów stresu, na podstawie metodyki wymaganej przez UKNF. W ramach przygotowań do wdrożenia nowego systemu Wypłacalność II PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA przeprowadza analizy ekspozycji na ryzyka ubezpieczeniowe w ramach procesu Quantitative Impact Studies (QIS) nadzorowanych przez UKNF.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA w celu ograniczenia ekspozycji na ryzyka ubezpieczeniowe stosuje między innymi:

  • reasekurację ryzyk (śmiertelności, zachorowalności),
  • okresy karencji,
  • wyłączenia,
  • działania retencyjne.

W przypadku nowych produktów i ryzyk PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA dokonuje wyboru reasekuratora, zakresu ochrony, warunków reasekuracji, zmiany zawartych umów reasekuracji oraz zawierania nowych umów reasekuracji w stosunku do nowo wprowadzonych do oferty lub modyfikowanych produktów ubezpieczeniowych i nowych ryzyk.