Ryzyko kapitałowe

Poziom ryzyka kapitałowego dla PKO Banku Polskiego SA oraz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA określa się na podstawie poziomów miar adekwatności kapitałowej.

Ryzyko kapitałowe definiowane jest jako ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu i struktury funduszy własnych, w odniesieniu do skali prowadzonej przez PKO Bank Polski SA działalności i ekspozycji na ryzyko, a tym samym niewystarczających do absorpcji strat nieoczekiwanych z uwzględnieniem planów rozwoju i sytuacji skrajnych.

Celem zarządzania ryzykiem kapitałowym jest więc zapewnienie odpowiedniego poziomu i struktury funduszy własnych, w odniesieniu do skali prowadzonej przez PKO Bank Polski SA oraz Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA działalności oraz ekspozycji na ryzyko, z uwzględnieniem założeń polityki dywidendy PKO Banku Polskiego SA oraz zaleceń i rekomendacji nadzorczych w zakresie adekwatności kapitałowej.

Poziom ryzyka kapitałowego dla PKO Banku Polskiego SA oraz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA określa się na podstawie poziomów miar adekwatności kapitałowej m.in.: łącznego współczynnika kapitałowego.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu ryzyka kapitałowego Bank podejmuje działania w celu doprowadzenia miar adekwatności kapitałowej do bezpiecznego poziomu, spełniającego normy wewnętrzne PKO Banku Polskiego SA oraz rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej.