Ryzyko braku zgodności

Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest zapewnienie przestrzegania przez Grupę Kapitałową przepisów prawa oraz przyjętych standardów postępowania, a także funkcjonowania banku jako instytucji godnej zaufania, uczciwej i rzetelnej.

Ryzyko braku zgodności rozumiane jest jako ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności wskutek niezastosowania się Grupy Kapitałowej, pracowników Grupy Kapitałowej lub podmiotów działających w jego imieniu do przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Grupę Kapitałową standardów postępowania, w tym norm etycznych.

Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest zapewnienie przestrzegania przez Grupę Kapitałową przepisów prawa oraz przyjętych standardów postępowania, a także funkcjonowania banku jako instytucji godnej zaufania, uczciwej i rzetelnej, poprzez eliminowanie ryzyka braku zgodności, przeciwdziałanie możliwości wystąpienia utraty reputacji lub wiarygodności Grupy Kapitałowej oraz przeciwdziałanie ryzyku wystąpienia strat finansowych lub sankcji prawnych mogących być rezultatem naruszenia przepisów prawa i norm postępowania.

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w Grupie Kapitałowej obejmuje w szczególności do następujące zagadnienia:

  • zapobiegania angażowaniu Banku w działalność niezgodną z prawem,
  • zapewnienia ochrony informacji,
  • propagowania standardów etycznych i monitorowania ich funkcjonowania,
  • zarządzania konfliktami interesów,
  • zapobiegania sytuacjom, w których postępowanie pracowników Banku w sprawach służbowych sprawiałoby wrażenie interesowności,
  • profesjonalnego, rzetelnego i przejrzystego formułowania oferty produktowej oraz przekazów reklamowych i marketingowych,
  • niezwłocznego, uczciwego i profesjonalnego rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji klientów.

We wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA funkcjonują spójne zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W podmiotach Grupy Kapitałowej przyjęta została zerowa tolerancja na ryzyko braku zgodności, co oznacza, iż Spółki Grupy koncentrują swoje działania na zapobieganiu przypadkom materializacji tego ryzyka.