Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota20142013
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3.242.816 3.228.193
Inne dochody całkowite 155.910 (260.276)
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat 157.210 (252.600)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto 20 161.478 (219.126)
Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych 13 (30.681) 41.634
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto 130.797 (177.492)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, brutto 9; 23 110.437 (79.539)
Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
13 (21.594) 14.644
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto 88.843 (64.895)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (63.490) (8.829)
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej 25 1.060 (1.384)
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (1.300) (7.676)
Zyski i straty aktuarialne/ Rozliczenie z tytułu akcji, netto (1.300) (7.676)
Zyski i straty aktuarialne, brutto (1.537) (9.477)
Podatek odroczony 13 237 1.801
Dochody całkowite netto, razem 3.398.726 2.967.917
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: 3.398.726 2.967.917
akcjonariuszy PKO Banku Polskiego SA 3.410.250 2.969.231
udziałowców niesprawujących kontroli (11.524) (1.314)