Sytuacja polskiego sektora pozabankowego

Sektor funduszy inwestycyjnych

W 2014 roku odnotowano spowolnienie na rynku krajowych funduszy inwestycyjnych wobec 2013 roku. Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych był w 2014 roku o ok. 51% niższy niż w 2013 roku, a napływ netto nowych środków był o ok. 60% niższy niż w 2013 roku. Oddziaływał na to słabszy apetyt na ryzyko ze strony inwestorów realizowany w warunkach słabej koniunktury na GPW (wzrost indeksu WIG r/r o 0,3% r/r wobec wzrostu o 8,1% w 2013 roku), spadku rentowności na rynku długu, także historycznie niski poziom podstawowych stóp procentowych.

W 2014 roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o ok. 21,1 mld PLN (+11,2% r/r) do poziomu 208,9 mld PLN, wobec wzrostu w 2013 roku o 41,6 mld PLN (+28,4%). Było to rezultatem dodatniego salda napływu nowych środków (12,6 mld PLN) przy niższej wycenie (ok. 6,1 mld PLN). Napływ netto nowych środków był w 2014 roku ok. 2,5 krotnie niższy niż w 2013 roku.

W 2014 roku najsilniejszy napływ netto odnotowały fundusze gotówkowe i pieniężne oraz fundusze dłużne uznawane za najbardziej bezpieczne. Odpływ netto odnotowały fundusze akcji krajowych.

Osłabiona koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych w 2014 roku powodowała, że jednostki funduszy były słabszą konkurencją dla depozytów osób prywatnych niż w 2013 roku, co oddziaływało na strukturę oszczędności gospodarstw domowych. W 2014 roku na rynek funduszy inwestycyjnych osoby fizyczne wpłaciły netto środki o wartości ok. 30% niższej niż w 2013 roku. Słabsza koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych oddziaływała na przychody pozaodsetkowe banków uczestniczących w dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych.

Rynek otwartych funduszy emerytalnych

Na sytuację na rynku otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2014 roku istotny wpływ miały zmiany regulacyjne dotyczące zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE, w tym dotyczące obligatoryjnego przekazania do ZUS w lutym 2014 roku 51,5% aktywów, zmniejszenie składki przekazywanej przez ZUS do OFE z 3,1% do 2,92% wynagrodzenia brutto osoby ubezpieczonej, zakaz lokowania środków w obligacje skarbowe i ustanowienie nowych limitów inwestycyjnych. Na efekty polityki inwestycyjnej OFE oddziaływała słaba koniunktura na GPW w Warszawie (indeks WIG wzrósł o 0,3% r/r wobec wzrostu o 8,1% r/r w 2013 roku). Pozytywnie na rozwój rynku OFE oddziaływała poprawa sytuacji na rynku pracy (spadek bezrobocia i wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych).

W 2014 roku aktywa OFE zmniejszyły się o ponad połowę (-150,2 mld PLN wobec wzrostu o 10,5% r/r w 2013 roku) i na koniec 2014 roku wyniosły 149,1 mld PLN.

W 2014 roku odnotowano wolniejszy wzrost liczby uczestników OFE niż w 2013 roku (+244 tys. osób wobec +471 tys. osób w 2013 roku). Na koniec 2014 roku liczba członków OFE wyniosła 16,6 mln.

Rynek leasingowy

W 2014 roku rynek leasingu odnotował bardziej dynamiczny wzrost niż w 2013 roku. Wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe wzrosła w 2014 roku o 21,3% r/r do 42,8 mld PLN (wobec wzrostu 13% w 2013 roku).

Największy pozytywny wpływ na rozwój rynku leasingu miał leasing pojazdów (wzrost wartości sfinansowanych aktywów o 27,7% r/r do 26,5 mld PLN). Istotny wzrost odnotował także leasing maszyn i urządzeń (17,7% r/r do 13,5 mld PLN). W strukturze rynku nadal dominował leasing ruchomości stanowiący 97,1% (na koniec 2013 roku- 95,4%).

W 2014 roku rynek leasingu funkcjonował w warunkach poprawy sytuacji gospodarczej, w tym silnego popytu inwestycyjnego oraz zmian podatkowych, w tym dotyczących odpisu VAT od zakupu samochodów z homologacją ciężarową.

Rynek faktoringowy

W 2014 roku rynek faktoringu rozwijał się nieco dynamiczniej niż w 2013 roku. Wartość obrotów firm faktoringowych w 2014 roku wzrosła o ok. 17% r/r wobec wzrostu ok. o 16% w 2013 roku.

W 2014 roku branża faktoringu odnotowała wzrost popytu na usługi. O 15,9% r/r wzrosła liczba klientów i o 19,5% liczba dłużników firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.