Rynek ukraiński

Wartość aktywów ogółem w ukraińskim sektorze bankowym w 2014 roku rosła i na początek grudnia wyniosła 1317 mld UAH (wzrost o 39 mld UAH wobec końca 2013 roku). Wzrost wartości aktywów był związany ze zwiększeniem się wartości portfela kredytów.

Recesja na Ukrainie pogłębiała się w kolejnych miesiącach 2014 roku wraz z zaostrzeniem konfliktu z Rosją we wschodniej części kraju. W pierwszym kwartale 2014 dynamika wzrostu PKB wyniosła -1,1% r/r, a następnie spadła do-4,7% r/r w drugim i -12,5% r/r w trzecim kwartale 2014 roku. Objęte działaniami wojennymi tereny Doniecka i Ługańska były jednym z najważniejszych ukraińskich okręgów przemysłowych, odpowiadając łącznie za około 15% PKB. W całym 2014 roku gospodarka Ukrainy mogła skurczyć się nawet o -8,2% (prognoza MFW). Oczekiwany jest również dalszy spadek PKB w 2015 roku (-2,3% wg MFW, -4,3% w założeniach budżetowych). Inflacja CPI wyniosła w listopadzie 21,8% r/r, a rezerwy walutowe spadły poniżej 10 mld USD. Dalsze funkcjonowanie państwa jest ściśle uzależnione od pomocy międzynarodowej – w pierwszym kwartale 2015 roku MFW ma wypłacić kolejne dwie transze finansowania, których łączna wartość wyniesie 4,8 mld USD. Mimo to już wiadomo, że program pomocowy niemal na pewno będzie trzeba powiększyć, by uchronić Ukrainę przed niewypłacalnością.

Zgodnie z danymi NBU liczba banków prowadzących działalność operacyjną na Ukrainie spadła w 2014 roku (ostatnie dostępne dane na 01 grudnia 2014 roku) ze 180 do 165. Wobec 28 banków toczy się postępowanie upadłościowe. W sektorze bankowym Ukrainy widać kontynuację zapoczątkowanego w 2013 roku trendu odpływu kapitału zagranicznego – od początku roku jego udział spadł z 34,0% do 32,2%.

Wartość aktywów ogółem w ukraińskim sektorze bankowym w 2014 roku rosła i na początek grudnia wyniosła 1317 mld UAH (wzrost o 39 mld UAH wobec końca 2013 roku). Wzrost wartości aktywów był związany ze zwiększeniem się wartości portfela kredytów, które do końca listopada 2014 roku wyniosło 134,6 mld UAH (+14,7%). Przyrost portfela kredytów był przede wszystkim wynikiem wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw (finansowych o +14,7%, niefinansowych o +11,2%) o 80,4 mld UAH do końca listopada 2014 roku wobec grudnia 2013 roku oraz efektów kursowych (przyrost portfela kredytów w USD o 30,1 mld UAH, +46,6%). W tym samym okresie zobowiązania sektora gospodarstw domowych wobec banków zwiększyły się o 18,1 mld UAH (+9,3%). Łączna wartość portfela kredytów w ukraińskim sektorze bankowym na koniec listopada 2014 roku wyniosła 1047,8 mld UAH, z czego 1008,2 mld UAH stanowiły kredyty dla rezydentów. Największy przyrost kredytów nastąpił w segmencie 1-5 lat (+24,8%), niewiele mniejszy w segmencie kredytów długoterminowych (+22,6%). Portfel kredytów krótkoterminowych (poniżej roku) skurczył się o 4,4%.

Baza depozytowa sektora bankowego na Ukrainie wzrosła w 2014 roku o zaledwie 0,2 mld UAH (na koniec listopada do 701,8 mld UAH). O 51,8 mld UAH spadły do listopada depozyty gospodarstw domowych (spadek o -20,2%, do 206,0 mld UAH). Odnotowano natomiast poważny wzrost depozytów od przedsiębiorstw niefinansowych (+12,8 mld UAH, +6,8%) i finansowych (+2,6 mld UAH, +10,5%). Wielkość depozytów rezydentów w walucie krajowej spadła o 60,2 mld UAH (-14,6%), a silny spadek bazy depozytowej został zahamowany przez przyrost depozytów denominowanych w walutach obcych o 54,5 mld UAH (+22,4%). Ucieczka od depozytów w UAH była związana z silnym osłabieniem krajowej waluty- w trakcie całego 2014 roku straciła względem USD 47,9%.

Silne osłabienie hrywny przyczyniło się do silnego pogorszenia relacji kredytów do depozytów, która w listopadzie 2014 roku wyniosła 149% (wobec 131% rok wcześniej). Udział należności walutowych w strukturze portfela kredytów wzrósł do 46% (wobec 34% na koniec listopada 2013 roku)