Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota20142013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto 4.034.563 4.044.464
Korekty razem: (2.010.153) (5.181.159)
Amortyzacja 747.164 579.240
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 42 (17.629) (432.805)
Odsetki i dywidendy 42 (70.072) (526.650)
Zmiana stanu należności od banków 42 516.391 932.282
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
oraz instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
42 3.636.624 (2.777.360)
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) 42 (2.465.578) 859.701
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 42 (6.368.592) (6.014.711)
Zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży
42 22.298 (123.665)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 42 (10.148.916) (254.374)
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) 42 2.205.844 (635.887)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 42 9.077.138 4.704.388
Zmiana stanu zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 32.084 2.880
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 42 797.462 542.532
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 42 1.298.353 (598.898)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań, zobowiązań z działalności ubezpieczeniowej oraz zobowiązań podporządkowanych 42 315.877 719.951
Zapłacony podatek dochodowy (842.623) (1.033.741)
Inne korekty 42 (745.978) (1.124.042)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.024.410 (1.136.695)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej 44.158.212 45.064.980
Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych - 383.561
Zbycie aktywów trwałych dostępnych do sprzedaży - 25.450
Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych 44.056.862 44.610.734
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 73.451 43.347
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 27.899 1.888
Wydatki z działalności inwestycyjnej (51.861.334) (46.096.798)
Nabycie jednostek zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (1.797.972) (39)
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (49.249.230) (45.040.357)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (814.132) (1.056.402)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7.703.122) (1.031.818)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3.569.624 2.119.934
Wpływy z tytułu obligacji podporządkowanych - -
Umorzenie obligacji podporządkowanych - -
Umorzenie dłużnych papierów wartościowych (1.612.922) (2.032.020)
Dywidendy wypłacone (937.500) (2.250.000)
Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i pożyczek podporządkowanych (475.673) (478.531)
Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych 15.287.591 1.974.081
Spłata zobowiązań długoterminowych (4.782.292) (775.844)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11.048.828 (1.442.380)
Przepływy pieniężne netto 5.370.116 (3.610.893)
w tym z tytułu różnic kursowych od gotówki i jej ekwiwalentów 125.680 (16.722)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 8.884.739 12.495.632
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 42 14.254.855 8.884.739
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 16 11.440 32.078