Organizacja Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił Bank, jako jednostka dominująca oraz 46 spółek zależnych bezpośrednio lub pośrednio.

Jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym

W skonsolidowanych danych finansowych ujęto PKO Bank Polski SA – jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz jej spółki zależne w rozumieniu przepisów MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Lp.Nazwa jednostkiSiedzibaPrzedmiot działalnościUdział w kapitale zakł.Metoda
konsolidacji
(%)
Jednostka dominująca
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna   
Jednostki zależne bezpośrednio
2. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 100 pełna
3. PKO BP BANKOWY PTE SA Warszawa zarządzanie funduszami emerytalnymi 100 pełna
4. PKO Leasing SA Łódź działalność leasingowa 100 pełna
5. Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA  Warszawa działalność usługowa 100 pełna
6. PKO BP Finat Sp. z o.o.  Warszawa działalność usługowa, w tym usługi wspomagające zarządzanie funduszami 100 pełna
7. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA  Warszawa ubezpieczenia na życie 100 pełna
8. PKO Bank Hipoteczny SA Gdynia działalność bankowa 100 pełna
9. KREDOBANK SA  Lwów, Ukraina działalność bankowa 99,5655 pełna
10. Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.1 Kijów, Ukraina działalność faktoringowa 95,4676 pełna
11. „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością Kijów, Ukraina działalność windykacyjna 100 pełna
12. PKO Finance AB Sztokholm, Szwecja usługi finansowe 100 pełna
13. „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o. Sopot zarządzanie nieruchomościami spółek zależnych 72,9766 pełna
14. Qualia Development Sp. z o.o.2 Warszawa działalność deweloperska 100 pełna
15. Merkury - fiz an3 Warszawa lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu 100 pełna
Jednostki zależne od PKO Leasing SA
16. PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.  Łódź działalność leasingowa 100 pełna
17. PKO Leasing Sverige AB  Sztokholm, Szwecja działalność leasingowa 100 pełna
Jednostka zależna od Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA
18. PKO BP Faktoring SA4 Warszawa działalność faktoringowa 99,9889 pełna
Jednostka zależna od PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
19 Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa 100 pełna
Jednostka zależna od KREDOBANK SA
20. Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. Lwów, Ukraina usługi finansowe 100 pełna
Jednostki zależne od Qualia Development Sp. z o.o.5
21. Qualia Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółkach komandytowych Grupy QDE 100 pełna
22. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Neptun Park Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9975 pełna
23. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sopot Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9811 pełna
24. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jurata Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9770 pełna
25. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Wilanów Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9750 pełna
26. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakopane Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9123 pełna
27. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,8951 pełna
28. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Projekt 1 Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 50 pełna
29. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Władysławowo Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 50 pełna
30. Qualia Hotel Management Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100 pełna
31. Qualia - Residence Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100 pełna
32. Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. Warszawa działalność deweloperska 100 pełna
33. „Fort Mokotów Inwestycje” Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100 pełna
34. Sarnia Dolina Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100 pełna
35. Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o.  Warszawa pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości 100 pełna
36. „Fort Mokotów” Sp. z o.o. w likwidacji  Warszawa  w likwidacji 51 pełna
Jednostki zależne od „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o.
37. „Sopot Zdrój” Sp. z o.o. Sopot zarządzanie nieruchomością 100 pełna
38. „Promenada Sopocka” Sp. z o.o.  Sopot usługi najmu i zarządzanie nieruchomością 100 pełna
39. „Centrum Majkowskiego” Sp. z o.o. w likwidacji Sopot   w likwidacji 100 pełna
Jednostki zależne od Merkury - fiz an
40. „Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o. Warszawa zarządzanie nieruchomościami  100 pełna
41. Molina Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółkach komandytowo-akcyjnych Funduszu 100 pełna
42. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek,
zarządzanie nieruchomościami
100 pełna
43. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek,
zarządzanie nieruchomościami
100 pełna
44. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek,
zarządzanie nieruchomościami
100 pełna
45. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek,
zarządzanie nieruchomościami
100 pełna
46. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek,
zarządzanie nieruchomościami
100 pełna
47. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek,
zarządzanie nieruchomościami
100 pełna

1) Drugim udziałowcem Spółki jest „Inter-Risk Ukraina” Sp. z d.o.,
2) W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazywana jest jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
3) Fundusz został wykazany w przedmiotowym zestawieniu ze względu na posiadanie przez PKO Bank Polski SA certyfikatów inwestycyjnych ww. Funduszu umożliwiających, zgodnie z MSSF, sprawowanie kontroli nad Funduszem; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
4) Drugim akcjonariuszem Spółki jest PKO Bank Polski SA.
5) W spółkach komandytowych należących do Grupy Kapitałowej Qualia Development w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział komandytariusza - spółki Qualia Development Sp. z o.o. w wartości wniesionych wkładów.

Pozostałe jednostki podporządkowane ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Lp.Nazwa jednostkiSiedzibaPrzedmiot działalnościUdział
w kapitale zakładowym
Metoda
konsolidacji
(%)
Wspólne przedsięwzięcia
1. Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych
eService Sp. z o.o. 
Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych 34,00 praw własności
2.  „Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. Poznań prowadzenie hotelu 41,44 praw własności
Jednostki stowarzyszone
3. Bank Pocztowy SA Bydgoszcz działalność bankowa 25,0001 praw  własności
4.  „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. Poznań poręczenia 33,33 praw własności
Jednostki zależne od Banku Pocztowego SA
5. Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Bydgoszcz działalność wspomagająca usługi finansowe 100 praw  własności
6. Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. Warszawa pośrednictwo finansowe 100 praw własności