Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SA

W 2014 roku dzięki wzrostowi działalności biznesowej Bank umocnił pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 17,3% i wzrósł o 1 p.p.  r/r. W zakresie kredytów również nastąpił wzrost udziałów rynkowych do poziomu 17,9%, szczególnie widoczny w zakresie kredytów dla osób prywatnych (+3,8 p.p.).

Wzrost udziałów rynkowych w zakresie kredytów osób prywatnych determinowany był wzrostem udziałów kredytów mieszkaniowych (+5,3 p.p.), będącego efektem przejęcia znacznego portfela kredytów w wyniku fuzji prawnej, poprawie udziałów w rynku kredytów konsumpcyjnych (+0,2 p.p. r/r.) oraz kredytów dla podmiotów instytucjonalnych, których udział pozostał na niezmienionym poziomie.

Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SA (w %)*

31.12.201431.12.201331.12.2012Zmiana
2014/2013
31.12.2011
Kredyty dla: 17,9 16,1 13,2 1,8 p.p. 13,1
osób prywatnych, w tym: 22,9 19,1 20,0 3,8 p.p. 19,9
mieszkaniowe 25,9 20,6 28,6 5,3 p.p. 30,6
::złotowe 29,6 28,4 12,9 1,2 p.p. 13,2
::walutowe 21,5 12,8 16,6 8,7 p.p. 17,6
konsumpcyjne i pozostałe 15,6 15,4 16,6 0,2 p.p. 17,6
podmiotów instytucjonalnych 13,1 13,1 13,2 0 p.p. 13,1
Depozyty dla: 17,3 16,3 16,8 1 p.p. 17,8
osób prywatnych 21,7 21,7 21,8 0 p.p. 22,3
podmiotów instytucjonalnych 11,5 9,4 10,2 2,1 p.p. 12,1

* Dane wg systemu sprawozdawczości dla NBP - WEBIS.