Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA*

W dniu 31 października 2014 roku nastąpiła fuzja prawna Nordea Bank Polska SA z PKO Bankiem Polskim SA. Dane zawarte w niniejszym rozdziale uwzględniają dane przejętego banku. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wspomnianego przejęcia zostały przedstawione w nocie objaśniającej nr 3 do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

*W niniejszym rozdziale ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów złotych oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego.