WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. EUR
okres od 01.01.2014
do 31.12.2014
okres od 01.01.2013
do 31.12.2013
okres od 01.01.2014
do 31.12.2014
okres od 01.01.2013
do 31.12.2013
Wynik z tytułu odsetek 7.522.931 6.721.962 1.795.749 1.596.286
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.933.506 3.005.752 700.238 713.786
Wynik z działalności operacyjnej 4.002.753 4.046.442 955.471 960.922
Zysk brutto 4.034.563 4.044.464 963.064 960.452
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3.242.816 3.228.193 774.071 766.610
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3.254.122 3.229.793 776.770 766.990
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,60 2,58 0,62 0,61
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,60 2,58 0,62 0,61
Dochody całkowite netto 3.398.726 2.967.917 811.287 704.801
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2.024.410 (1.136.695) 483.233 (269.935)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (7.703.122) (1.031.818) (1.838.761) (245.029)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 11.048.828 (1.442.380) 2.637.392 (342.527)
Przepływy pieniężne netto 5.370.116 (3.610.893) 1.281.865 (857.491)

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. EUR
stan na 31.12.2014stan na 31.12.2013stan na 31.12.2014stan na 31.12.2013
Aktywa razem 248.700.589 199.231.110 58.348.917 48.039.909
Kapitał własny ogółem 27.615.551 25.154.325 6.479.026 6.065.375
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 27.625.566 25.152.816 6.481.375 6.065.012
Kapitał zakładowy 1.250.000 1.250.000 293.269 301.408
Liczba akcji (w tys.) 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,09 20,12 5,18 4,85
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,09 20,12 5,18 4,85
Współczynnik wypłacalności 12,96% 13,58% 12,96% 13,58%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 22.348.472 19.611.274 5.243.289 4.728.799
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 2.394.713 1.539.670 561.836 371.255
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) - 154.112 - 37.160

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów:

  • pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 i 2013, odpowiednio: 1 EUR = 4,1893 PLN i 1 EUR = 4,2110 PLN,
  • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,2623 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,1472 PLN.