Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

2014Kapitał zakładowyPozostałe kapitałyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznychNiepodzielony wynik finansowyWynik okresu bieżącegoKapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razemUdziały niekontrolująceKapitał
własny
ogółem
Kapitały rezerwoweInne dochody całkowiteRazem pozostałe kapitały
Kapitał zapasowyFundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego
Pozostałe kapitały rezerwoweUdziały w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonejAktywa finansowe dostępne do sprzedażyZabezpieczenie przepływów pieniężnychZyski i straty aktuarialne
Nota 39
1 stycznia 2014 roku 1.250.000 16.760.686 1.070.000 3.469.107 (54) (57.797) (125.593) (7.676) 21.108.673 (129.420) (306.230) 3.229.793 25.152.816 1.509 25.154.325
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych - - - - - - - - - - 3.229.793 (3.229.793) - - -
Dochody całkowite razem, w tym: - - - - 1.060 88.843 130.797 (1.300) 219.400 (63.272) - 3.254.122 3.410.250 (11.524) 3.398.726
Zysk netto - - - - - - - - - - - 3.254.122 3.254.122 (11.306) 3.242.816
Pozostałe dochody całkowite - - - - 1.060 88.843 130.797 (1.300) 219.400 (63.272) - - 156.128 (218) 155.910
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał - 2.041.701 - 5.020 - - - - 2.046.721 - (2.046.721) - - - -
Zmiana posiadanych udziałów niekontrolujących - - - - - - - - - - - - - - -
Wypłacona dywidenda - - - - - - - - - - (937.500) - (937.500) - (937.500)
Inne - - - - - - - - - - - - - - -
31 grudnia 2014 roku 1.250.000 18.802.387 1.070.000 3.474.127 1.006 31.046 5.204 (8.976) 23.374.794 (192.692) (60.658) 3.254.122 27.625.566 (10.015) 27.615.551

2013Kapitał zakładowyPozostałe kapitałyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznychNiepodzielony wynik finansowyWynik okresu bieżącegoKapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razemUdziały niekontrolująceKapitał
własny
ogółem
Kapitały rezerwoweInne dochody całkowiteRazem pozostałe kapitały
Kapitał zapasowyFundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego
Pozostałe kapitały rezerwoweUdziały w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonejAktywa finansowe dostępne do sprzedażyZabezpieczenie przepływów pieniężnychZyski i straty aktuarialne
Nota 39
1 stycznia 2013 roku 1.250.000 15.364.728 1.070.000 3.437.957 1.330 7.098 51.899 51.953 19.984.965 (120.305) (416.554) 3.738.640 24.436.746 (338) 24.436.408
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych - - - - - - - - - - 3.738.640 (3.738.640) - - -
Dochody całkowite razem, w tym: - - - - (1.384) (64.895) (177.492) (7.676) (251.447) (9.115) - 3.229.793 2.969.231 (1.314) 2.967.917
Zysk netto - - - - - - - - - - - 3.229.793 3.229.793 (1.600) 3.228.193
Pozostałe dochody całkowite - - - - (1.384) (64.895) (177.492) (7.676) (251.447) (9.115) - - (260.562) 286 (260.276)
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał - 1.416.885 - 31.150 - - - - 1.448.035 - (1.448.035) - - - -
Zmiana posiadanych udziałów niekontrolujących - - - - - - - - - - (3.161) - (3.161) 3.161 -
Utrata kontroli nad jednostką zależną - (20.927) - - - - - - (20.927) - 20.927 - - - -
Przeniesienie z innych dochodów całkowitych na niepodzielony wynik finansowy - - - - - - - (51.953) (51.953) - 51.953 - - - -
Wypłacona dywidenda - - - - - - - - - - (2.250.000) - (2.250.000) - (2.250.000)
31 grudnia 2013 roku 1.250.000 16.760.686 1.070.000 3.469.107 (54) (57.797) (125.593) (7.676) 21.108.673 (129.420) (306.230) 3.229.793 25.152.816 1.509 25.154.325