Działalność pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Poza działalnością ściśle bankową Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie oraz świadczy usługi windykacyjne i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności, a także prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami.

Charakterystyka wybranych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA:

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wartość aktywów w FI (w mld PLN)

 1. W 2014 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 51,1 mln PLN (w 2013 roku zysk netto Spółki wynosił 35,0 mln PLN).
 2. Wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Spółkę wynosiła na koniec 2014 roku 16,95 mld PLN, co oznacza wzrost aktywów o 17,8% w stosunku do stanu na koniec 2013 roku. Wzrost aktywów związany był przede wszystkim z dodatnim saldem sprzedaży netto oraz wynikiem z tytułu zarządzania aktywami. 
 3. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA plasuje się na 4 miejscu pod względem wartości aktywów netto z 8,1% udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych oraz na 2 miejscu z udziałem 13,9% w zarządzanych aktywach funduszy niededykowanych (nondedicated funds)*.
 4. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku Spółka zarządzała 40 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi.

*Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

PKO BP BANKOWY PTE SA


Wartość aktywów netto PKO BPBankowy OFE (w mld PLN)*

 1. PKO BP BANKOWY PTE SA wypracował w 2014 roku zysk netto w wysokości 17,5 mln PLN (w 2013 roku zysk netto Spółki wynosił 14,4 mln PLN).
 2. Na koniec grudnia 2014 roku wartość aktywów netto PKO BP Bankowego OFE zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE SA wynosiła 6,6 mld PLN, co oznacza spadek o 49,6% w stosunku do stanu na koniec 2013 roku. Spadek wynika z umorzenia w lutym 2014 roku 51,5% posiadanych aktywów - zgodnie z Ustawą PKO BP Bankowy OFE przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywa w postaci obligacji, których emitentem był Skarb Państwa.
 3. Do PKO BP Bankowego OFE na koniec grudnia 2014 należało ok. 950 tys. członków.
 4. PKO BP Bankowy OFE zajmuje na rynku funduszy emerytalnych 9 miejsce pod względem wartości aktywów netto OFE i 9 miejsce pod względem liczby członków.
 5. Według rankingu Komisji Nadzoru Finansowego PKO BP Bankowy OFE za okres od 30 września 2011 roku do 30 września 2014 roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 33,215% (przy średniej ważonej stopie zwrotu wynoszącej 31,993%) zajmując tym samym 3 miejsce w rankingu OFE za ten okres.

* Źródło: www.knf.gov.pl

Liczba członków PKO BPBankowy OFE (w tys.)*

Grupa Kapitałowa PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Liczba ubezpieczonych (w tys.)

 1. W kwietniu 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej Banku weszła nowa spółka „Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie” SA (obecnie, po zmianie nazwy: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA) prowadząca działalność w zakresie ubezpieczeń na życie oraz jej spółka zależna Nordea Usługi Finansowe Sp. z o.o. (obecnie, po zmianie nazwy: Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe Sp. z o.o.) świadcząca usługi wspomagające działalność ubezpieczeniową.
 2. W całym 2014 roku Grupa wykazała stratę netto w wysokości 25,7 mln PLN.
 3. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oferuje produkty ochronne oraz oszczędnościowoinwestycyjne. W ramach produktów inwestycyjnych Spółka oferuje szeroką paletę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, w których Klienci mogą lokować swoje oszczędności. Oferta inwestycyjna obejmuje 186 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych krajowych i zagranicznych, w tym 6 modelowych portfeli i 9 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych opracowanych przez ekspertów PKO TFI SA.
 4. Wartość składek przypisanych brutto z tytułu zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia według stanu na koniec 2014 roku wynosiła 851 mln PLN.
 5. Spółka na koniec grudnia 2014 roku ubezpieczała ponad 333 tysiące osób. 

Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA (poprzednia nazwa: Grupa Kapitałowa Bankowy Fundusz Leasingowy SA)

Wartość przedmiotów leasingu (w mld PLN)

 1. W dniu 30 września 2014 roku nastąpiło połączenie spółki PKO Leasing Pro SA (dawna Nordea Finance Polska SA) ze spółką PKO Leasing SA, w wyniku którego cały majątek spółki PKO Leasing Pro SA (wszystkie aktywa i pasywa z wyłączeniem pozycji bilansowych związanych z działalnością faktoringową przejętą przez spółkę PKO BP Faktoring SA) został przeniesiony do spółki PKO Leasing SA. Prezentowane dane uwzględniają przedmiotowe połączenie.
 2. W 2014 roku Grupa PKO Leasing SA wypracowała wynik na działalności biznesowej w wysokości 174,5 mln PLN (w porównaniu z 142,3 mln PLN w 2013 roku).
 3. W 2014 roku Spółki Grupy przekazały do użytku przedmioty leasingu o łącznej wartości 2,7 mld PLN, tj. o 7% więcej niż w 2013 roku. Wzrost jest wynikiem wykorzystania sieci sprzedaży Banku, wzrostu dystrybucji własnej oraz połączenia ze spółką PKO Leasing Pro SA.
 4. Pod względem wartości majątku oddanego w leasing Grupa PKO Leasing zajmowała na koniec grudnia 2014 roku 5 pozycję na rynku usług leasingowych z 6,4% udziałem w rynku*.
 5. Łączna bilansowa wartość inwestycji leasingowych Spółek z Grupy PKO Leasing wyniosła na koniec grudnia 2014 roku 4,7 mld PLN.

* Źródło: Związek Polskiego Leasingu

PKO BP Faktoring SA

Wartość obrotów faktoringowych spółki zależnej (w mld PLN)

 1. W 2014 roku PKO BP Faktoring SA (spółka pośrednio zależna od Banku) wypracowała zysk netto w wysokości 2,9 mln PLN (w 2013 roku zysk netto Spółki wynosił 2,2 mln PLN).
 2. W 2014 roku PKO BP Faktoring SA świadczyła usługi faktoringu krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka, faktoringu odwrotnego oraz usługę programu faktoringowego dla dostawców.
 3. W 2014 roku wartość obrotów faktoringowych wyniosła 3,0 mld PLN (w analogicznym okresie 2013 roku wartość ta wynosiła 2,8 mld PLN), a liczba klientów zwiększyła się do 200.
 4. Spółka PKO BP Faktoring SA na koniec grudnia 2014 roku zajmowała 9 miejsce wśród firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku w wysokości 2,7%.

Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA (dane wg MSSF/MSR)

Portfel kredytowy brutto (w mld UAH)

 1. Na koniec grudnia 2014 roku Grupa KREDOBANK SA wykazała stratę netto w wysokości 321 mln UAH (84,7 mln PLN). W 2013 roku strata netto Grupy KREDOBANK SA wynosiła 322 mln UAH (125,2 mln PLN).
 2. Portfel kredytowy Grupy KREDOBANK SA (brutto) w 2014 roku uległ zwiększeniu o 996 mln UAH, tj. o 36,9% i wynosił na 31 grudnia 2014 roku 3 694 mln UAH; portfel kredytowy brutto wyrażony w PLN uległ zmniejszeniu o 170 mln PLN, tj. o 17,0% i na koniec 2014 roku wynosił 830 mln PLN. Wzrost wartości portfela kredytowego w UAH jest wynikiem wzrostu wartości w UAH kredytów nominowanych w walutach obcych oraz sprzedaży nowych kredytów.
 3. Depozyty terminowe klientów Grupy KREDOBANK SA w 2014 roku uległy zwiększeniu o 27 mln UAH, tj. o 1,5% i według stanu na koniec 2014 roku wynosiły 1 889 mln UAH; depozyty terminowe wyrażone w PLN uległy zmniejszeniu o 266 mln PLN, tj. o 38,5% i według stanu na koniec roku wynosiły 424 mln PLN.
 4. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku sieć placówek KREDOBANK SA obejmowała Centralę we Lwowie oraz 110 filii w 22 z 24 obwodów Ukrainy. W 2014 roku zmieniono lokalizację 6 filii oraz zamknięto 20 filii, w tym 6 w Autonomicznej Republice Krym. Według stanu na koniec 2014 roku KREDOBANK SA nie posiadał placówek na Krymie. 

Grupa Kapitałowa Qualia Development Sp. z o.o.

Sprzedaż lokali - ilość podpisanych umów

 1. Grupa zamknęła rok 2014 stratą netto w wysokości 16,4 mln PLN (w 2013 roku strata netto Grupy wynosiła 49,7 mln PLN).
 2. W 2014 roku Grupa koncentrowała działania na:

 • prowadzeniu prac koncepcyjnych i postępowań administracyjnych celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla projektu Żwirki i Wigury w Warszawie oraz dla nieruchomości będących własnością PKO Banku Polskiego SA zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej i przy ulicy Sienkiewicza,
 • prowadzeniu sprzedaży lokali w zrealizowanych inwestycjach (głównie dotyczy projektu Nowy Wilanów w Warszawie oraz projektu Neptun Park w Gdańsku Jelitkowie),
 • przygotowaniu i rozpoczęciu w IV kwartale 2014 roku realizacji projektów w Nowym Wilanowie (etap Royal Park).

PKO BP Finat Sp. z o.o.

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług wsparcia w zakresie prowadzenia działalności oraz usług wspomagających zarządzanie funduszami. Spółka oferuje w szczególności usługi agenta transferowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi doładowania telefonów, body leasing, usługi kadrowo-płacowe oraz usługi informatyczne.
 2. W dniu 28 listopada 2014 roku nastąpiło połączenie spółki Inteligo Financial Services SA ze spółką PKO BP Finat Sp. z o.o. W związku z ww. połączeniem PKO Bank Polski SA przejął pracowników oraz zasoby Inteligo Financial Services SA związane głównie z usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Banku, a pracownicy oraz zasoby dotyczące obszarów biznesowych oraz wsparcia biznesu wraz z zarządzaniem projektami wdrożeniowymi w zakresie świadczonych usług zostały przeniesione do spółki PKO BP Finat Sp. z o.o.
 3. W 2014 roku spółka PKO BP Finat Sp. z o.o. wypracowała zysk netto w wysokości 5,1 mln PLN, ponadto w kapitałach Spółki ujęty jest wynik netto spółki przejmowanej - Inteligo Financial Services SA w wysokości 11,4 mln PLN.

Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.

 1. Spółka Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. prowadzi działalność faktoringową i wspólnie ze spółką „Inter-Risk Ukraina" Sp. z d.o. prowadzi windykację portfela wierzytelności zakupionych od KREDOBANK SA.
 2. Spółka 2014 rok zamknęła stratą netto w wysokości 481 mln UAH (126,7 mln PLN). W 2013 roku strata netto Spółki wynosiła 199 mln UAH (77,4 mln PLN).