Segment korporacyjny i inwestycyjny

W roku 2014 PKO Bank Polski SA ugruntowywał wizerunek partnera polskiej przedsiębiorczości, finansując zarówno bieżącą działalność firm jak i ich przyszłe przedsięwzięcia. Równolegle Bank angażował się wspierając w realizacji projekty inwestycyjne i optymalizacyjne w sektorze samorządowym. Koncentrowano się przede wszystkim na budowaniu stabilnych relacji z klientami dzięki wysokiej jakości usług, partnerskich zasadach współpracy oraz wyspecjalizowanym kompetencjom sieci sprzedaży.

Bank systematycznie analizował oczekiwania rynku i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów dostosowywał swoją bieżącą ofertę produktów i usług, tak aby sprostać rosnącej presji konkurencyjnej. W efekcie konsekwentnie rozwijano szeroką ofertę produktów transakcyjnych i mitygujących ryzyka finansowe (płynności, rozliczeniowe, stopy procentowej, kursów walutowych i zmian cen na rynkach towarowych), a także elastycznie adresowano potrzeby dotyczące struktury finansowania.

Działalność kredytowa i finansowanie strukturalne

Według stanu na koniec 31 grudnia 2014 roku kredyty korporacyjne brutto wyniosły 46,3 mld PLN i od początku roku ich stan zwiększył się o 7,3 mld PLN, a łączne finansowanie klientów korporacyjnych, z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji przekraczało 59 mld PLN, co oznacza wzrost od początku roku o 14,1 mld PLN (tj. o 31,1%). W efekcie fuzji prawnej przejęte zostało łączne finansowanie klientów segmentu korporacyjnego w wysokości ok. 7,6 mld PLN.

Finansowanie klientów korporacyjnych (w mln PLN)

 31.12.201431.12.2013Zmiana
2014/2013
Zmiana
(w mln PLN)
Kredyty korporacyjne brutto 46.257 38.947 18,8% 7.311
Dłużne papiery wartościowe* 13.064 6.292 107,6% 6.772
komunalne 7.303 4.419 65,3% 2.884
korporacyjne 5.761 1.873 207,6% 3.888
Łączne finansowanie 59.321 45.238 31,1% 14.082

* Dane prezentowane łącznie z papierami klasyfikowanymi do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom.

W ramach największych transakcji kredytowych dokonanych w 2014 roku Bank udzielił finansowania w formie kredytów inwestycyjnych i obrotowych podmiotom z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej oraz jednostkom sektora finansów publicznych. Jednostkowe wartości największych transakcji wynosiły od 75 mln PLN do 300 mln PLN. Wprowadzając bezpieczną strukturę finansowania, Bank udzielił gwarancji wykonawczych w dwóch największych inwestycjach w sektorze energetycznym w Polsce, umożliwiając ich skuteczne i terminowe podjęcie.

Stałym elementem oferty PKO Banku Polskiego SA dedykowanej dla klientów korporacyjnych są produkty związane z finansowaniem dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, takie jak kredyty w formie konsorcjum czy emisje nieskarbowych papierów dłużnych. Bank od wielu lat jest liderem w organizacji emisji obligacji komunalnych i ważnym uczestnikiem rynku emisji obligacji korporacyjnych. W roku 2014 udział Banku w rynku pod względem łącznej wartości zadłużenia wyniósł 25,6%1 w segmencie obligacji korporacyjnych i 43,2%2 w segmencie obligacji komunalnych.

W 2014 roku Bank uczestniczył w 14 konsorcjach bankowych w ramach których udzielono finansowania na łączną kwotę 25 mld PLN, z czego udział Banku wyniósł 3,2 mld PLN. W 2014 roku Bank zawarł 132 umowy emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 538,6 mln PLN. Ponadto zawarł 16 umów emisji obligacji korporacyjnych bez gwarancji zamknięcia emisji o łącznej wartości 8,5 mld PLN, 5 umów emisji obligacji korporacyjnych z gwarancją zamknięcia emisji w formie konsorcjów bankowych na łączną kwotę 14,1 mld PLN, w których udział Banku wyniósł 2,2 mld PLN oraz 2 aneksy do uprzednio zawartych umów programu emisji obligacji w formie konsorcjum bankowego zmieniający warunki emisji w łącznej wysokości 5,5 mld PLN, w których udział Banku wyniósł 2,6 mld PLN.

1 Dane wg systemu sprawozdawczego dla NBP - WEBIS.
2 Dane wg systemu sprawozdawczego dla NBP – WEBIS.

Działalność depozytowa i bankowość transakcyjna

Poziom wolumenu depozytów klientów korporacyjnych na koniec 2014 roku wyniósł 30,9 mld PLN i był wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 9,6 mld PLN. Wpływ na wzrost bazy depozytowej miała fuzja prawna (przejęcie portfela depozytów segmentu korporacyjnego w wysokości ok. 4,1 mld PLN), jak również silna pozycja Banku w zakresie oferty produktów transakcyjnych, przekładająca się na konsekwentne powiększanie wolumenu depozytów transakcyjnych (bieżących). 

Depozyty klientów korporacyjnych (w mln PLN)

 31.12.201431.12.2013Zmiana
2014/2013
Zmiana
(w mln PLN)
Depozyty korporacyjne 30.907 21.336 44,9% 9.572

PKO Bank Polski SA stale podnosi jakość świadczonych usług w zakresie bankowości transakcyjnej. W 2014 roku rozwijano usługi dedykowane podmiotom charakteryzującym się rozbudowaną strukturą organizacyjną (np. grupy kapitałowe), umożliwiając klientom korzystanie z różnego rodzaju produktów i usług ułatwiających rozliczanie transakcji z partnerami zagranicznymi. Jednocześnie Bank wprowadził program lojalnościowy skierowany dla licznej grupy Klientów korzystających z produktów bankowości transakcyjnej.  W ramach programu Klienci mogą dostosować specjalistyczne usługi bankowe do swoich potrzeb i optymalizować koszty obsługi. Realizując szereg usprawnień systemowych Bank udostępnił swoim klientom możliwość zarządzania sublimitami dla usługi „Rachunek skonsolidowany„ i „Cash Pooling”.

W ramach świadczenia usług elektronicznych wiodącym produktem jest system bankowości elektronicznej iPKO biznes. W 2014 roku aplikacja iPKO biznes została rozszerzona o nowe funkcjonalności poprawiające komfort jej użytkowania, w tym między innymi uproszczono i przeprojektowano możliwości dokonywania kluczowych operacji w serwisie tak, aby były jeszcze bardziej przyjazne i intuicyjne. Obecnie aplikacja iPKO biznes pozwala klientom na monitorowanie i zarządzanie rachunkami, kartami płatniczymi i kredytami oraz na składanie zleceń wszelkiego rodzaju przelewów.

Instytucje finansowe

W ramach systemu międzynarodowych rozliczeń Bank współpracuje z instytucjami finansowymi w 109 krajach świata i należy do czołówki banków polskich pod względem liczby rozliczanych płatności zagranicznych przesyłanych na rzecz polskich beneficjentów. W zakresie bankowości korespondenckiej po zakończeniu fuzji prawnej nastąpił wzrost liczby rachunków loro. W minionym roku podjęto działania związane z wdrożeniem nowego modelu pośrednictwa walutowego. W ramach bieżącej działalności operacyjnej Bank pozyskiwał nowych klientów i zawierał nowe umowy z krajowymi i zagranicznymi niebankowymi instytucjami finansowymi. Na bazie tych umów Bank oferował atrakcyjne produkty wspierające zarządzanie środkami finansowymi, produkty rozliczeniowe oraz lokacyjne, skarbowe i zabezpieczające ryzyko.

Działalność Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA (DM, Biuro) należy do ścisłej czołówki biur maklerskich działających na krajowym rynku finansowym. Swoim klientom oferuje zarówno rozległą sieć sprzedaży i jak i konkurencyjną ofertę produktową. Działalność Biura jest bardzo wysoko oceniana przez Inwestorów. Według rankingu miesięcznika FORBES,DM zajął I miejsce w ocenie Inwestorów indywidualnych (najlepiej oceniane: jakość obsługi bezpośredniej, profesjonalizm pracowników, funkcjonalność platformy internetowej, dostęp do informacji i notowań, jakość analiz i rekomendacji oraz oferta edukacyjna) i II miejsce w ocenie Inwestorów instytucjonalnych (FORBES nr 10/2014).

W 2014 roku udział DM w obrotach na rynku wtórnym akcji wyniósł 10,5% i był nieznacznie wyższy (o około 1%) od obrotów zrealizowanych w roku 2013. W efekcie wzrostu obrotów Biuro awansowało w rankingu biur maklerskich na II pozycję z III w 2013 roku.

Warto odnotować wysoką lokatę DM jako animatora rynku NewConnect – na koniec minionego roku DM pełnił tę funkcję dla 47 spółek, co daje II pozycję na rynku oraz wysoką aktywność w segmencie obrotu obligacjami Skarbu Państwa – udział w rynku na poziomie 50,5% plasuje DM na I miejscu. 

W 2014 roku DM uczestniczył w realizacji istotnych transakcji na rynku pierwotnym: PKP Cargo SA (wartość emisji 583,5 mln PLN), Torpol SA (183,7 mln PLN), Alumetal SA, PGE (wartość emisji 1,3 mld PLN), Grupa LOTOS SA (wartość emisji 995,5 mln PLN). Ponadto Biuro uczestniczyło w organizacji oferty publicznej obligacji PKN Orlen SA i ECHO Investment SA. 

Na koniec 2014 roku DM prowadził 182,6 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz posiadał 173,5 tys. aktywnych rachunków rejestrowych, co plasuje DM na II pozycji wśród 42 uczestników.

Udział DM PKO Banku Polskiego SA w obrotach na rynku wtórnym akcji

Produkty skarbowe

Bank posiada szeroką ofertę instrumentów rynku walutowego, stóp procentowych i rynku instrumentów towarowych, które efektywnie wspierają klientów w prowadzeniu bieżącej działalności jak i pozwalają przygotować skuteczną strategię zarządzania ryzykiem finansowym. Największy udział w sprzedaży produktów skarbowych stanowią transakcje wymiany walut SPOT. Dobre rezultaty uzyskuje Bank w zakresie sprzedaży instrumentów pochodnych, takich jak forwardy, opcje, IRS, CIRS czy commodity. W 2014 roku liczba transakcji SPOT była wyższa o około 15% i około 5% jeśli chodzi o transakcje FORWARD. Największą dynamikę przyrostu uzyskano pod względem liczby zawartych transakcji za pośrednictwem kanału internetowego. 

W grudniu 2014 roku Bank zakończył prace związane z wdrożeniem nowego systemu autodealingowego łączącego sieć oddziałów z centralą Banku. Uruchomiono nową konsolę transakcyjną dealerów, aplikację oddziałową i Private Banking oraz platformę iPKO dealer. Nowa platforma internetowa iPKO dealer zyskała nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim możliwość zawierania nowych transakcji i nowe funkcjonalności. Obecnie klienci Banku za pośrednictwem platformy iPKO dealer mogą zrealizować: transakcje natychmiastowej wymiany walut w różnych datach rozliczenia (dziś, jutro, spot), terminowej wymiany walut Forward, transakcji zwrotnej wymiany walut FX SWAP, transakcje przyspieszonego i odroczonego rozliczenia transakcji FORWARD i FX SWAP, transakcje całkowitego i częściowego zamykania zawartych transakcji oraz negocjować oprocentowanie lokat. Dodatkowo udostępniona została możliwość składania alertów sms o poziomie oczekiwanych kursów i transakcji do rozliczenia na dany dzień. Rozbudowana została również historia transakcji. Nowa platforma iPKO dealer dostarcza klientom bieżących analiz rynkowych i wykresów. W 2015 roku planowany jest dalszy rozwój systemu autodealingowego, uruchomienie nowych funkcjonalności takich jak: składanie orderów, dostęp mobilny, transakcje multiFX, czy dostęp do wiadomości rynkowych online.

Usługi powiernicze

Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych i obsługuje transakcje na rynku krajowym i zagranicznym, a także świadczy usługi powiernicze i pełni funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Na koniec 2014 roku wartość aktywów klientów przechowywana na rachunkach powierniczych wyniosła 62,8 mld PLN i była wyższa o około 6% od uzyskanej na koniec 2013 roku. Równocześnie liczba obsługiwanych rachunków papierów wartościowych wyniosła 1,8 tys. szt.

Sieć sprzedaży

Sieć sprzedaży segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego tworzy siedem Makroregionów Korporacyjnych obejmujących 37 Regionalne Centra Korporacyjne. Bank kontynuował z powodzeniem wdrażanie strategicznego programu rozwoju sprzedaży korporacyjnej opartego o nowoczesne mechanizmy planowania rozwoju relacji z klientami, współdziałania w budowie strategii finansowych i obsługi. 

W roku 2014 w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym zostały dokonane zmiany struktury organizacyjnej sieci sprzedaży - dokonano optymalizacji funkcjonowania sieci w związku z przejęciem nowych Regionalnych Centrów Korporacyjnych w ramach fuzji. Dostosowując w roku 2014 organizację sieci sprzedaży oraz jej model funkcjonowania do istniejących potrzeb rynkowych, Bank usprawnił współpracę ze wszystkimi grupami klientów korporacyjnych. Zmiany przyczyniły się do utrzymania wysokiego poziomu satysfakcji ze świadczonych przez Bank usług, o czym świadczy m. in. wzrost liczby obsługiwanych klientów. 

Dane operacyjne segmentu korporacyjnego

31.12.201431.12.201331.12.201231.12.2011Zmiana
2014/2013
Zmiana
2014-2013
Liczba placówek w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym: 39 39 64 67 0,0% 0
regionalne oddziały korporacyjne 7 7 13 13 0,0% 0
centra korporacyjne 32 32 51 54 0,0% 0