Działalność charytatywna Fundacji PKO Banku Polskiego SA

Obszary programowej działalności Fundacji to: EDUKACJA, TRADYCJA, NADZIEJA, ZDROWIE, KULTURA, EKOLOGIA, SPORT.

Działalność charytatywna wpływa na kształtowanie wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako biznesu zaangażowanego społecznie. Wsparcie udzielane przez Fundację przyczynia się do budowy silnych relacji Banku z otoczeniem oraz do wzmocnienia wzajemnego zaufania.

Kierując się mottem „Dobro procentuje” Fundacja pragnie wspierać obszary kluczowe dla rozwoju Polski, budować partnerstwa strategiczne z polskimi organizacjami społecznymi, a także pozwala angażować się w działalność społeczną pracowników Banku. Fundacja realizuje projekty na trzech poziomach: strategicznym, lokalnym i indywidualnym. Obszary programowej działalności Fundacji to: EDUKACJA, TRADYCJA, NADZIEJA, ZDROWIE, KULTURA, EKOLOGIA, SPORT.

Głównym źródłem finansowania zadań Fundacji jest dotacja od Fundatora (13,4 mln PLN). Dodatkowe środki pieniężne na dotacje pochodziły z zysku wygenerowanego podczas obrotu bezgotówkowego dokonywanego przez klientów Inteligo powiązanego z dwoma kartami typu affinity: PSS (0,4 mln PLN) i Dobro procentuje (0,9 mln PLN). Ponadto Fundacja wykorzystywała część funduszy pochodzących z rezerwy z lat ubiegłych. W 2014 roku na działania programowe Fundacja PKO Banku Polskiego SA przeznaczyła blisko 11,1 mln PLN, w tym na projekty strategiczne 8,9 mln PLN, na projekty lokalne 1,3 mln PLN, a na indywidualne ponad 0,9 mln PLN. Fundacja realizuje zadania głównie poprzez nawiązanie partnerstwa strategicznego z wybranymi organizacjami społecznymi, które są innowatorem i motorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Główne obszary działalności charytatywnej Fundacji PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku

Zaangażowanie Fundacji w 2014 roku obejmowało 35 projektów strategicznych, w tym gł.:

  • W obszarze EDUKACJA w 2014 roku była kontynuowana ścisła współpraca merytoryczna i finansowa ze Stowarzyszeniem SIEMACHA w zakresie rozwijania talentów i wspierania solidarności społecznej z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem. Kontynuowano także współpracę z Klubem Jagiellońskim w ramach projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Fundacja ponownie wsparła działalność Fundacji Edukacji dla Przyszłości w projekcie tłumaczenia zasobów platformy Khan Academy, zapewniającej darmowy dostęp do edukacji online dla wszystkich, na język polski. W 2014 po raz pierwszy Fundacja wsparła m.in. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
  • W obszarze TRADYCJA Fundacja wspierała działalność organizacji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym: Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, wspierała również działania integracji międzypokoleniowej prowadzone przez Fundację Wspólnota Pokoleń. Ponadto Fundacja jest mecenasem nagrody im. Jana Rodowicza Anody, przyznawanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego;
  • W obszarze ZDROWIE zorganizowana została Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Celem Akcji jest wychowanie nowego pokolenia honorowych dawców krwi, rekrutujących się zarówno spośród pracowników PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej Banku, jak też z kręgów innych środowisk wrażliwych społecznie;
  • W obszarze NADZIEJA kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa w ramach projektu „Mobilność osób niepełnosprawnych”. Do listopada 2014 roku do państwowego egzaminu na prawo jazdy przystąpiły 144 osoby z dysfunkcjami ruchu, z czego 88% osiągnęło wynik pozytywny. Podobnie kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem WIOSNA poprzez wsparcie systemu szkoleń wolontariatu 14-tej edycji ogólnopolskiej akcji pomocowej „Szlachetna Paczka”. W „Szlachetną Paczkę” zaangażowało się 1 700 pracowników Banku, dzięki czemu przekazano łącznie aż 120 paczek;
  • W obszarze KULTURA Fundacja Twórczych Inicjatyw Atut otrzymała wsparcie na realizację programu Mała Kamienica. Dotacja została także przeznaczona na wsparcie Koncertu Niepodległości 2014, organizowanego przez Fundację Dziedzictwa Rzeczpospolitej;
  • W obszarze EKOLOGIA na poziomie strategicznym Fundacja współpracuje od trzech lat ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja, realizując wspólnie projekt edukacyjny „Zaadoptuj rzekę” angażujący Polaków do rzeczywistych działań dla rzek, stawów, jezior i Morza Bałtyckiego.

Kolejnym istotnym obszarem aktywności Fundacji są projekty lokalne. Celem realizacji tych zadań jest rozwiązywanie problemów przez wspólnoty lokalne, z uwzględnieniem zaangażowania zarówno podmiotów prawnych działających na danym terenie: organizacji pozarządowych (np. fundacji, stowarzyszeń), jednostek samorządu terytorialnego lub placówek użyteczności publicznej (np. szkół), jak i (w wybranych projektach) pracowników PKO Banku Polskiego SA. W realizacji projektów na tym poziomie ważne jest zaangażowanie Wolontariusza – Pracownika Banku, który wspiera procedurę udzielania pomocy organizacjom lokalnym. W sumie w tej kategorii dotacjami było objętych 179 projektów lokalnych z całej Polski.

W 2014 roku Fundacja udzieliła wsparcia 89 osobom. W ramach bankowego programu „Biegajmy razem…” przeprowadzono 59 Charytatywnych Akcji Biegowych na rzecz 60 beneficjentów. W te akcje zaangażowało się 19 142 biegaczy, w tym 595 pracowników Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

Efekty działalności Fundacji PKO Banku Polskiego SA stają się coraz bardziej widoczne i wyróżniają się na tle działań pozostałych bankowych fundacji korporacyjnych. W październiku 2014 roku Fundacja otrzymała dwie nagrody przyznawane przez centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS za Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014 roku: projekt strategiczny Fundacji oraz Klubu Jagiellońskiego pt. „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” uzyskał miano najlepszego partnerstwa społeczno-prywatnego 2014 roku oraz wyróżniono partnerstwo Fundacji ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. Fundacja została też wyróżniona za różnorodność działań prowadzonych w wielu płaszczyznach zgłoszonych do konkursu, za działania doraźne oraz systemowe w partnerstwach, w których uczestniczy.