Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczej

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczej[1]

Zysk netto

Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego oraz rekordowo niskie stopy procentowe w 2014 roku przełożyły się na wzrost wyników finansowych banków. W 2014 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA osiągnęła w 2014 roku wysokie wyniki finansowe, kontynuując trendy z ostatnich okresów.

*Dane przekształcone.

C/I

W 2014 roku polski sektor bankowy utrzymywał ścisłą kontrolę kosztów działania. Pomimo ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z integracją nowych spółek Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku zdołała utrzymać relację kosztów do dochodów na niskim poziomie – poniżej wartości zrealizowanej przez grupę rówieśniczą.

ROA netto

W 2014 roku wyniki finansowe sektora bankowego pozostawały pod wpływem niskich stóp procentowych, wyższych kosztów ryzyka kredytowego, przy pozytywnym wpływie dyscypliny kosztowej. W tym samym czasie polityka Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA przyczyniła się do utrzymania wysokiego poziomu rentowności aktywów.

ROE netto

Sytuacja makroekonomiczna w 2014 roku przełożyła się na wzrost wyników finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu bazy kapitałowej banków, co skutkowało stabilizacją stóp zwrotu na kapitałach własnych w ujęciu rocznym. W 2014 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA utrzymała rentowność na wysokim poziomie.

Współczynnik wypłacalności

Sytuacja kapitałowa sektora bankowego w 2014 roku pozostawała stabilna, w konsekwencji czego współczynnik wypłacalności w całym sektorze utrzymywał się na wysokim poziomie.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku współczynnik wypłacalności został wyliczony w oparciu o postanowienia Rozporządzenia CRR. Grupa Kapitałowa PKO Bank Polski SA w 2014 roku zwiększyła bazę kapitałową poprzez akumulację części zysku za 2013 rok PKO Banku Polskiego SA oraz zaliczenie do funduszy własnych części zysku Banku wypracowanego w 1 półroczu 2014 roku.

Podjęte działania pozwoliły na umocnienie pozycji kapitałowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w porównaniu do grupy rówieśniczej.

[1] W skład grupy rówieśniczej wchodzą Grupy Kapitałowe: Pekao SA, mBank SA (BRE Bank SA), ING Bank Śląski SA, BZ WBK SA. Dane do obliczeń wskaźników pochodzą ze skonsolidowanych raportów rocznych oraz kwartalnych poszczególnych banków. Wszystkie dane są ważone sumą bilansową.