Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA uzyskany w 2014 roku wyniósł 3 254,1 mln PLN i był o 24,3 mln PLN wyższy niż w 2013 roku. 

Zysk netto (w mln PLN)
Wynik na działalności biznesowej (w mln PLN)

W rachunku wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok suma pozycji dochodowych wyniosła 11 147 mln PLN i była o 439,7 mln PLN, tj. o 4,1% wyższa niż w 2013 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego o 11,9% r/r.

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

20142013Zmiana
(w mln PLN)
Zmiana
(w %)
Przychody z tytułu odsetek 10.737,4 10.763,5 (26,1) -0,2%
Koszty z tytułu odsetek (3.214,5) (4.041,5) 827,0 -20,5%
Wynik z tytułu odsetek 7.522,9 6.722,0 801,0 11,9%
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4.002,2 3.926,6 75,6 1,9%
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1.068,6) (920,9) (147,8) 16,1%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.933,5 3.005,8 (72,2) -2,4%
Przychody z tytułu dywidend 6,5 5,8 0,7 12,9%
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych
do wartości godziwej
75,2 54,3 20,9 38,4%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 150,1 67,5 82,6 2,2x
Wynik z pozycji wymiany 235,8 241,8 (6,1) -2,5%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 222,6 609,7 (387,2) -63,5%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość (1.898,7) (2.037,9) 139,2 -6,8%
Ogólne koszty administracyjne (5.245,1) (4.622,5) (622,6) 13,5%
Wynik z działalności operacyjnej 4.002,8 4.046,4 (43,7) -1,1%
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 31,8 (2,0) 33,8 x
Zysk (strata) brutto 4.034,6 4.044,5 (9,9) -0,2%
Podatek dochodowy (791,7) (816,3) 24,5 -3,0%
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3.242,8 3.228,2 14,6 0,5%
Zyski (straty) udziałowców niesprawujących kontroli (11,3) (1,6) (9,7) 7,1x
Zysk (strata) netto 3.254,1 3.229,8 24,3 0,8%

Wynik z tytułu odsetek 

Uzyskany w 2014 roku wynik odsetkowy był o 801,0 mln PLN wyższy niż w roku ubiegłym, przede wszystkim na skutek spadku kosztów odsetkowych o 827 mln PLN, przy stabilnym poziomie przychodów odsetkowych na poziomie 10 737,4 mln PLN.  Wynik odsetkowy determinowany był m.in. dalszym spadkiem poziomu stóp rynkowych (dla stawek WIBOR 1M oraz 3M wyniósł w ujęciu rocznym odpowiednio 0,53 p.p. i 0,65 p.p.), który został skompensowany wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego.

Struktura przychodów odsetkowych (w mln PLN)
Struktura kosztów odsetkowych (w mln PLN)
Przychody odsetkowe wyniosły w 2014 roku 10 737,4 mln PLN i w porównaniu z 2013 rokiem były niższe o 0,2%, w głównej mierze w efekcie: 

  • spadku przychodów z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających (-111,0 mln PLN r/r), na skutek zawężenia spreadu pomiędzy stawkami złotowymi i walutowymi, na skutek spadku stawek rynkowych WIBOR oraz spadku średniego wolumenu transakcji CIRS,
  • przy wzroście przychodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (wzrost o 84,0 mln PLN r/r).

Koszty odsetkowe wyniosły w 2014 roku 3 214,5 mln PLN i w porównaniu z 2013 rokiem były niższe o 20,5% w głównej mierze w efekcie spadku kosztów z tytułu zobowiązań wobec klientów o 917,4 mln PLN r/r. Spadek kosztów z tyt. zobowiązań wobec klientów wynikał z niższego średniego oprocentowania depozytów – efekt spadku rynkowych stóp procentowych i dostosowania oferty cenowej produktów depozytowych.

Pozytywny wpływ na poziom kosztów odsetkowych od zobowiązań wobec klientów miała także zmiana struktury depozytów.

W 2014 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego SA wyniosło 5,2%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 1,6%, wobec odpowiednio 6,1% i 2,3% w 2013 roku.

Marża odsetkowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA ukształtowała się w 2014 roku na poziomie 3,6% i utrzymała się na stabilnym poziomie w ujęciu rocznym mimo spadku stóp procentowych. 

Przychody i koszty odsetkowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

2014Struktura
2014
2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Przychody odsetkowe z tytułu: 10.737,4 100,0% 10.763,5 100,0% -0,2%
Kredytów i pożyczek udzielonych klientom 9.146,6 85,2% 9.062,6 84,2% 0,9%
Papierów wartościowych 1.090,5 10,2% 1.074,5 10,0% 1,5%
Pochodnych instrumentów zabezpieczających 343,3 3,2% 454,3 4,2% -24,4%
Lokat w bankach 140,1 1,3% 165,2 1,5% -15,2%
Kredytów udzielonych bankom 7,2 0,1% 2,9 0,0% 2,5x
Inne 9,7 0,1% 4,0 0,0% 2,4x
Koszty odsetkowe z tytułu: (3.214,5) 100,0% (4.041,5) 100,0% -20,5%
Zobowiązań wobec klientów (2.541,2) 79,1% (3.457,8) 85,6% -26,5%
Zobowiązań wobec banków (86,1) 2,7% (32,0) 0,8% 2,7x
Własnej emisji papierów dłużnych (512,7) 15,9% (472,6) 11,7% 8,5%
Depozytów banków (11,4) 0,4% (17,1) 0,4% -33,4%
Premii od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (40,9) 1,3% (38,7) 1,0% 5,7%
Pozostałe koszty (22,2) 0,7% (23,3) 0,6% -4,6%
Wynik z tytułu odsetek 7.522,9 x 6.722,0 x 11,9%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

Uzyskany w 2014 roku wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 2 933,5 mln PLN i był o 72,2 mln PLN niższy niż w roku ubiegłym, w efekcie wzrostu kosztów prowizyjnych o 147,8 mln PLN, przy wyższych o 75,6 mln PLN przychodach prowizyjnych.

Struktura przychodów prowizyjnych (w mln PLN)
Struktura kosztów prowizyjnch (w mln PLN)
Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez:

  • spadek wyniku z tytułu kart płatniczych (-18,6% r/r), głównie w efekcie spadku prowizji z tytułu interchange fee, w związku z obniżeniem przez organizacje płatnicze stawek interchange fee – niższym prowizjom z tego tytułutowarzyszył wzrost transakcyjności kartowej,
  • spadek wyniku prowizyjnego z tytułu ubezpieczeń kredytów (-27,9 mln PLN r/r), w efekcie spadku nasycenia kredytów ubezpieczeniami,
  • wzrost kosztów usług akwizycyjnych o 10,8 mln r/r, związany z przejęciem spółki ubezpieczeniowej i wzrostem kosztów dystrybucji produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych,
  • spadek przychodów z tytułu operacji kasowych (-12,7 mln PLN r/r) w związku z rozwojem bankowości elektronicznej,
  • wzrost przychodów z tytułu obsługi rachunków bankowych (+27,7 mln PLN r/r),
  • wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych (w tym opłaty za zarządzanie) o 44,6 mln PLN r/r, 
  • wzrost przychodów z tytułu produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych (+60,5 mln PLN r/r), w efekcie przejęcia spółki PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA i rozszerzenie oferty produktowej Grupy Kapitałowej o produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe,

2014Struktura
2014
2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Przychody z tytułu prowizji i opłat z tytułu: 4.002,2 100,0% 3.926,6 100,0% 1,9%
Kart płatniczych 1.271,5 31,8% 1.314,3 33,5% -3,3%
Obsługi rachunków bankowych 922,2 23,0% 894,5 22,8% 3,1%
Udzielonych kredytów i pożyczek 603,9 15,1% 585,5 14,9% 3,1%
Ubezpieczenia kredytów 238,3 6,0% 266,2 6,8% -10,5%
Obsługi funduszy inwestycyjnych oraz OFE
(w tym opłaty za zarządzanie)
445,0 11,1% 400,4 10,2% 11,1%
Operacji kasowych 114,1 2,8% 126,8 3,2% -10,0%
Operacji papierami wartościowymi 95,5 2,4% 79,3 2,0% 20,4%
Masowych operacji zagranicznych 68,7 1,7% 52,3 1,3% 31,3%
Pełnienia funkcji agenta emisji obligacji skarbowych 23,0 0,6% 29,0 0,7% -20,6%
Sprzedaży i dystrybucji znaków opłaty sądowej 9,6 0,2% 20,9 0,5% -54,1%
Usług powierniczych 4,4 0,1% 4,3 0,1% 1,0%
Produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 60,5 1,5% 0,0 0,0% x
Inne* 145,6 3,6% 153,0 3,9% -4,8%
Koszty z tytułu prowizji i opłat z tytułu: (1.068,6) 100,0% (920,9) 100,0% 16,1%
Kart płatniczych (669,8) 62,7% (575,6) 62,5% 16,4%
Ubezpieczenia kredytów (100,2) 9,4% (95,0) 10,3% 5,5%
Usług akwizycyjnych (112,4) 10,5% (101,7) 11,0% 10,6%
Usług rozliczeniowych (27,8) 2,6% (24,4) 2,6% 14,2%
Usług operacyjnych banków (15,9) 1,5% (11,5) 1,2% 38,6%
Zarządzania aktywami (18,8) 1,8% (12,6) 1,4% 49,0%
Inne** (123,6) 11,6% (100,1) 10,9% 23,5%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.933,5 x 3.005,8 x -2,4%

* Pozycja „Inne” obejmuje m.in. prowizje Domu Maklerskiego z tytułu obsługi emisji pierwotnej oraz prowizje z tytułu administrowania zadłużeniem kredytobiorców wobec budżetu państwa.
** Pozycja „Inne" obejmuje m.in.: koszty opłat poniesionych przez Dom Maklerski na rzecz GPW i KDPW.

Ogólne koszty administracyjne

W 2014 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 5 245,1 mln PLN i wzrosły o 13,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z Grupy Nordea, co przełożyło się na ukształtowanie efektywności działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym, na poziomie 47,1%.

Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (w mln PLN)
C/I

Ogólne koszty administracyjne Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

2014Struktura
2014
2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Świadczenia pracownicze (2.672,4) 51,0% (2.514,8) 54,4% 6,3%
Koszty rzeczowe i pozostałe, w tym: (1.825,5) 34,8% (1.528,5) 33,1% 19,4%
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (233,8) 4,5% (167,7) 3,6% 39,4%
Amortyzacja (747,2) 14,2% (579,2) 12,5% 29,0%
RAZEM (5.245,1) 100,0% (4.622,5) 100,0% 13,5%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (-6,8% r/r) nastąpiła głównie w efekcie zmniejszenia odpisów na portfelach kredytów konsumpcyjnych i gospodarczych w związku z poprawą jakości nowo udzielanych kredytów w stosunku do starszych generacji.

Wskaźniki udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2014 roku wyniosły odpowiednio 6,9% (spadek o 1,3 p.p. w stosunku do 2013 roku) i 61,8% (wzrost o 10,0 p.p. w stosunku do 2013 roku), dzięki poprawie jakości wszystkich kategorii kredytów.

Koszt ryzyka na koniec 2014 roku ukształtował się  poziomie 1,0% w stosunku do 1,3% na koniec 2013 roku, w efekcie poprawy wyniku z tytułu odpisów na kredytach konsumpcyjnych i gospodarczych.

Wynik z tytułu odpisów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

2014Struktura
2014
2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Wynik z tytułu odpisów, w tym:
inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (126,7) 6,7% (16,2) 0,8% 7,8x
kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu (1.733,7) 91,3% (2.028,3) 99,5% -14,5%
sektor niefinansowy (1.705,2) 89,8% (2.015,4) 98,9% -15,4%
kredyty konsumpcyjne (239,1) 12,6% (412,5) 20,2% -42,0%
kredyty mieszkaniowe (365,4) 19,2% (269,4) 13,2% 35,7%
kredyty gospodarcze (1.036,5) 54,6% (1.308,3) 64,2% -20,8%
dłużne papiery wartościowe (64,2) 3,4% (25,3) 1,2% 2,5x
sektor finansowy 5,3 -0,3% (8,1) 0,4% x
sektor budżetowy (0,8) 0,0% 10,7 -0,5% x
należności z tytułu leasingu finansowego (32,9) 1,7% (15,5) 0,8% 2,1x
wartości niematerialne (37,2) 2,0% (11,0) 0,5% 3,4x
inwestycje w jednostki stowarzyszone i współzależne 1,6 -0,1% (3,3) 0,2% x
rzeczowe aktywa trwałe (3,2) 0,2% (0,5) 0,0% 6,9x
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 2,9 -0,2% 0,0 0,0% #DIV/0!
pozostałe 0,5 0,0% 21,4 -1,1% -97,6%
Razem (1.898,7) 100,0% (2.037,9) 100,0% -6,8%