Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Główne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

Najistotniejszy wpływ na sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wywiera sprawozdanie z sytuacji finansowej podmiotu dominującego. Determinuje on zarówno wielkość sumy bilansowej, jak również strukturę aktywów i pasywów.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2014 roku wyniosła 248,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 24,8% r/r. Wzrost determinowany był głównie nabyciem aktywów z Grupy Nordea.

Struktura aktywów (w mln PLN)
Struktura pasywów (w mln PLN)
Główny wpływ na wzrost aktywów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA miał wzrost wolumenu kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 29 874,1 mln PLN r/r, z czego 77,2% przyrostu stanowiły przejęte aktywa. Wzrost aktywów został sfinansowany w głównej mierze wzrostem zobowiązań wobec klientów o 22 482,6 mln PLN, z czego 18,6% uzyskano dzięki fuzji.

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

31.12.2014Struktura
2014
31.12.2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Kasa, środki w Banku Centralnym 11.738,4 4,7% 7.246,1 3,6% 62,0%
Należności od banków 2.486,7 1,0% 1.893,4 1,0% 31,3%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 179.497,4 72,2% 149.623,3 75,1% 20,0%
Papiery wartościowe 40.160,2 16,1% 29.795,7 15,0% 34,8%
Pozostałe aktywa 14.818,0 6,0% 10.672,6 5,4% 38,8%
Suma aktywów 248.700,6 100,0% 199.231,1 100,0% 24,8%
Zobowiązania wobec banków 19.398,9 7,8% 3.751,4 1,9% 5,2x
Zobowiązania wobec klientów 174.386,8 70,1% 151.904,2 76,2% 14,8%
Emisje papierów wartościowych i zobowiązania podporządkowane 15.714,6 6,3% 12.167,3 6,1% 29,2%
Zobowiązania z tytułu dział. ubezpieczeniowej 2.679,7 1,1% 0,0 0,0% x
Inne zobowiązania 11.584,8 4,7% 6.253,9 3,1% 85,2%
Suma zobowiązań 221.085,0 88,9% 174.076,8 87,4% 27,0%
Kapitał własny ogółem 27.615,6 11,1% 25.154,3 12,6% 9,8%
Suma zobowiązań i kapitału własnego 248.700,6 100,0% 199.231,1 100,0% 24,8%
Kredyty/Depozyty (zob. wob. klientów) 102,9% x 98,5% x 4,4 p.p.
Kredyty/Stabilne źródła finansowania* 86,4% x 89,8% x -3,4 p.p.
Aktywa oproc./Aktywa 89,3% x 91,0% x -1,7 p.p.
Pasywa oproc./Pasywa 84,2% x 84,2% x 0 p.p.

* Stabilne źródła finansowania obejmują zobowiązania wobec klientów oraz finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych, zobowiązań podporządkowanych oraz kredytów otrzymanych od instytucji finansowych.

Pogorszeniu w skali 2014 roku uległy wskaźniki rentowności: aktywów (ROA) i kapitałów (ROE), odpowiednio o 0,2 p.p. i 0,8 p.p., w efekcie dynamiki zysku netto na poziomie 0,8% r/r, przy wzroście średnich aktywów o 15,1% r/r i wzroście o 7,7% r/r średnich kapitałów. 

Kredyty udzielone klientom

W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki sektora niefinansowego (93,5% portfela na koniec 2014 roku), których udział wzrósł o 0,2 p.p. r/r. Kredyty mieszkaniowe, których wolumen wzrósł o +27,9% r/r, stanowią główną pozycję kredytów i pożyczek sektora niefinansowego (53,4% portfela na koniec 2014 roku).

Kredyty i pożyczki udzielone klientom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura rodzajowa (w mln PLN)

31.12.2014Struktura
2014
31.12.2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Banku netto
179.497,4 100,0% 149.623,3 100,0% 20,0%
Sektor finansowy (z wyłączeniem banków) 1.620,7 0,9% 2.981,2 2,0% -45,6%
Sektor niefinansowy 167.792,0 93,5% 139.434,1 93,2% 20,3%
kredyty mieszkaniowe 95.798,0 53,4% 74.900,2 50,1% 27,9%
kredyty gospodarcze 49.656,3 27,7% 44.508,3 29,7% 11,6%
kredyty konsumpcyjne 20.321,7 11,3% 19.213,9 12,8% 5,8%
dłużne papiery wartościowe i transakcje z przyrzeczeniem odkupu 2.016,0 1,1% 811,8 0,5% 2,5x
Sektor budżetowy 10.084,7 5,6% 7.207,9 4,8% 39,9%
kredyty gospodarcze 7.265,0 4,0% 6.230,8 4,2% 16,6%
dłużne papiery wartościowe 2.819,7 1,6% 977,2 0,7% 2,9x

W strukturze terminowej kredytów i pożyczek udzielonych klientom dominującą rolę odgrywają kredyty długoterminowe (78,4% portfela), które wzrosły w stosunku do 2013 roku o 27,9% r/r w efekcie przyrostu portfela kredytów mieszkaniowych.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura terminowa (w mln PLN)

31.12.2014Struktura
2014
31.12.2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Kredyty i pożyczki udzielone klientom Banku (brutto) 187.519,9 100,0% 156.274,0 100,0% 20,0%
Krótkoterminowe 40.440,6 21,6% 41.294,3 26,4% -2,1%
Długoterminowe 147.079,3 78,4% 114.979,7 73,6% 27,9%
Stan odpisów - razem (8.022,5) x (6.650,8) x 20,6%
Razem 179.497,4 x 149.623,3 x 20,0%

Papiery wartościowe

Na koniec 2014 roku portfel papierów wartościowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 40,2 mld PLN i odnotował wzrost o 10,4 mld PLN w porównaniu do końca 2013 roku. W strukturze rodzajowej portfela dominowały dłużne papiery emitowane przez banki centralne oraz emitowane przez Skarb Państwa.

Portfel papierów wartościowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

31.12.2014Struktura
2014
31.12.2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 15.723,1 39,2% 15.204,8 51,0% 3,4%
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 22.279,2 55,5% 14.073,1 47,2% 58,3%
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1.924,4 4,8% 479,9 1,6% 4x
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 233,4 0,6% 38,0 0,1% 6,1x
Razem 40.160,2 x 29.795,7 x 34,8%

Zobowiązania wobec klientów

W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności (73,8% portfela na koniec 2014 roku), których udział spadł o 2,9 p.p. r/r, przy wzroście udziału zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych o 2,4 p.p. r/r (gł. w zakresie depozytów bieżących).

Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura rodzajowa (w mln PLN)

31.12.2014Struktura
2014
31.12.2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Zobowiązania wobec ludności 128.675,6 73,8% 116.464,1 76,7% 10,5%
Zobowiązania wobec podmiotów
gospodarczych
40.932,9 23,5% 31.966,6 21,0% 28,0%
Zobowiązania wobec jednostek
budżetowych
4.778,3 2,7% 3.473,5 2,3% 37,6%
Razem zobowiązania wobec klientów 174.386,8 100,0% 151.904,2 100,0% 14,8%

W 2014 roku zmianie uległa struktura terminowa zobowiązań wobec klientów. Udział zobowiązań o terminie zapadalności do 1 miesiąca włącznie wzrósł i stanowił 62,2% wszystkich zobowiązań wobec klientów na dzień 31 grudnia 2014 roku, jednocześnie wzrósł udział zobowiązań o terminach zapadalności powyżej 3 miesięcy do 5 lat włącznie.

Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura terminowa (w mln PLN)

31.12.2014Struktura
2014
31.12.2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Do 1 miesiąca włącznie 109.773,3 62,2% 94.883,2 61,6% 15,7%
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie 12.560,3 7,1% 16.098,6 10,5% -22,0%
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 35.033,6 19,9% 26.107,0 16,9% 34,2%
Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 16.953,6 9,6% 14.389,8 9,3% 17,8%
Powyżej 5 lat 2.099,2 1,2% 2.550,7 1,7% -17,7%
Korekta wartości i odsetki (2.033) x (2.125,0) x -4,3%
Razem zobowiązania wobec klientów 174.386,8 x 151.904,2 x 14,8%

Finansowanie zewnętrzne

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA jest aktywnym uczestnikiem rynku emisji dłużnych papierów wartościowych, zarówno krajowego jak i międzynarodowego. Działania te mają na celu dywersyfikację źródeł finansowania działalności oraz dostosowanie ich do wymogów regulacyjnych. Na koniec 2014 roku główną pozycję w przedmiotowych źródłach finansowania stanowiły kredyty otrzymane od monetarnych instytucji finansowych, w tym przede wszystkim linia kredytowa od Nordea Bank AB (publ), będąca elementem transakcji nabycia przez PKO Bank Polski SA aktywów Grupy Nordea (otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie portfela przejętych kredytów hipotecznych). 

Kolejną istotną kategorię finansowania długoterminowego stanowiły zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych. Wzrost tych zobowiązań jest efektem przeprowadzonej w styczniu 2014 roku emisji obligacji w ramach programu EMTN w wysokości 500 mln EUR. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zdywersyfikowanie źródeł finansowania oraz zabezpieczenie dalszego rozwoju akcji kredytowej.

Wzrost zobowiązań podporządkowanych wynika z przejęcia posiadanej przez Nordea Bank Polska SA pożyczki podporządkowanej w CHF.

Szczegółowe informacje o emisjach przeprowadzonych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA zostały opisane w nocie 35 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Finansowanie zewnętrzne Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

31.12.2014Struktura
2014
31.12.2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 13.300,6 36,2% 10.546,4 59,8% 26,1%
Zobowiązania podporządkowane 2.414,0 6,6% 1.620,9 9,2% 48,9%
Otrzymane kredyty i pożyczki - instytucje monetarne* 17.643,6 48,0% 2.606,5 14,8% 6,8x
Otrzymane kredyty i pożyczki - instytucje niemonetarne** 3.421,7 9,3% 2.863,7 16,2% 19,5%
Razem 36.779,9 x 17.637,4 x 2,1x

* W Sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA ujmowane w pozycji "zobowiązania wobec banków".
** W Sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA ujmowane w pozycji "zobowiązania wobec klientów".

Kapitały własne i współczynnik wypłacalności

Kapitały własne Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wzrosły o 9,8% w ujęciu rocznym, stanowiąc na koniec 2014 roku 11,1% pasywów. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku miary adekwatności kapitałowej zostały wyliczone w oparciu o postanowienia Rozporządzenia CRR, z uwzględnieniem znanych Grupie Kapitałowej planowanych do wdrożenia opcji narodowych.  

Współczynnik wypłacalności Grupy PKO Banku Polskiego SA na koniec 2014 roku wyniósł 13,0%, a tym samym ukształtował się na poziomie o 0,6 p.p. niższym od uzyskanego na koniec 2013 roku.

Adekwatność kapitałowa mierzona współczynnikiem wypłacalności została utrzymana na bezpiecznym poziomie.

Kapitały własne i współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

31.12.2014Struktura
2014
31.12.2013Struktura
2013
Zmiana
2014/2013
Kapitały własne, w tym: 27.615,6 100,0% 25.154,3 100,0% 9,8%
Kapitał zakładowy 1.250,0 4,5% 1.250,0 5,0% 0,0%
Kapitał zapasowy 18.802,4 68,1% 16.760,7 66,6% 12,2%
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1.070,0 3,9% 1.070,0 4,3% 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 3.474,1 12,6% 3.469,1 13,8% 0,1%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 31,0 0,1% (57,8) -0,2% x
Udział w innych dochodach całkowitych
jednostki stowarzyszonej
1,0 0,0% (0,1) 0,0% x
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 5,2 0,0% (125,6) -0,5% x
Zyski i straty aktuarialne (9,0) 0,0% (7,7) 0,0% 16,9%
Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
(192,7) -0,7% (129,4) -0,5% 48,9%
Niepodzielony wynik finansowy (60,7) -0,2% (306,2) -1,2% -80,2%
Wynik okresu bieżącego 3.254,1 11,8% 3.229,8 12,8% 0,8%
Udziały niekontrolujące (10,0) 0,0% 1,5 0,0% x
Fundusze własne 24.743,2 x 21.305,1 x 16,1%
Współczynnik wypłacalności 12,96% x 13,58% x -0,62 p.p.